32 349 35 00
kontakt-erp@bpsc.com.pl

Funkcjonalność

Finanse
Finanse Księgowość Koszty

Efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Pełna kontrola kosztów działalności
Zaawansowane mechanizmy automatów księgowych
Współpraca z dowolną liczbą systemów bankowych
Precyzyjne wyliczenie rzeczywistego kosztu produktu i rozliczenie każdego etapu produkcji
Sprawozdawczość konsolidacyjna

Grupy Kapitałowe

Dokładniejsza kontrola i możliwość zarządzania stanem wyposażenia pracownika.
Automatyzacja procesu przydzielania odzieży roboczej i środków ochrony pracownikom. Ułatwienie zamawiania odzieży roboczej dla pracowników
Definiowanie tabel przydziałów odzieży i grup stanowisk pracy zgodnie z normami zakładowymi.
Generowanie dokumentów RW dla utworzonych przydziałów.
Generowanie zamówień dla utworzonych przydziałów.
Podgląd stanu wyposażenia w kartotece pracowników.

Środki Trwałe

Bilansowa i podatkowa amortyzacja środka trwałego
Dowolność w wyborze metody naliczania amortyzacji
Możliwość zbudowania struktury środka trwałego oraz jego częściowe umorzenie
Prognozowanie wartości i tworzenie planów amortyzacji
Obsługa środków trwałych w standardach polskich i międzynarodowych (MSR)

Budżetowanie

Analiza rentowności przez zestawienie planowanej wartości sprzedaży z kosztami działalności
Racjonalizacja zaangażowania kapitału poprzez planowanie kosztów i bieżącą kontrolę kosztów działalności
Kontrola odchyleń od budżetu i podejmowanie działań korygujących
Możliwość tworzenia wersji planu operacyjnego

Elektroniczna Akceptacja Faktur

Dostęp on-line do elektronicznego obrazu wszystkich dokumentów kosztowych
Usprawnienie procesu merytorycznej akceptacji faktur
Natychmiastowa informacja o stanie zobowiązań, w tym wartości podatku VAT
Redukcja liczby dokumentów zaginionych i nierozliczonych
Automatyzacja procesu księgowania

Business Intelligence

Bussiness Intelligence (Controlling)

Aplikacja oparta o technologię hurtowni danych, wielowymiarowych baz OLAP oraz sztucznej inteligencji
Diagnoza poziomu ryzyka prowadzonej działalności
Przekształcenie danych z wybranej sfery działalności w użyteczną informację wspierającą proces decyzyjny
Integracja powiązanych ze sobą danych pochodzących z różnych źródeł
Możliwość przeglądania i analizy danych w dowolnym układzie i poziomie szczegółowości
Automatyczny monitoring danych i wczesne ostrzeganie o negatywnych tendencjach

Bussiness Intelligence (Konsolidacja)

Przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Automatyzacja procesu pozyskiwania danych
Mechanizmy kontroli wewnętrznej spójności sprawozdań finansowych jednostek
Obsługa wielu typów transakcji wewnątrzgrupowych
Wsparcie procesu nadzoru korporacyjnego
Zestaw dedykowanych raportów na potrzeby konsolidacji
Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników, w tym również spółek zagranicznych
Wersje językowe formularzy do wprowadzania danych

eDokumenty

Automatyczne generowanie e-faktury w formacie PDF
Możliwość wysyłania e-faktury jako załącznik e-mail
Korekta e-faktur
Grupowa generacja i wysyłka e-faktur
Generowanie pism kadrowych i dokumentów płacowych w oparciu o szablony
Elektroniczna Akceptacja Umów
Usystematyzowanie procesu opracowywania umów
Zarządzanie wersjami i wariantami umów
Ułatwienie generowania dokumentów umów wypełnionych danymi

Produkcja
Zarządzanie Produkcją (MRP)

Definicja procesu technologicznego i struktury wyrobów.
Kalkulacje planowanego kosztu wytworzenia.
Planowanie (MPS) i harmonogramowanie produkcji.
Rejestrowanie zdarzeń produkcyjnych.
Rozliczanie produkcji.

Zarządzanie Produkcją Procesową

Odwzorowanie przepływu materiałowego w pełnej strukturze wydziałów i magazynów produkcyjnych
Dowolna ilość alternatywnych receptur dla każdego wyrobu, drzewiasta struktura receptur
Rejestracja i precyzyjna analiza ścieżki produktu (traceability)
Narzędzia planistyczne pozwalające tworzyć zadania dla stanowisk w ciągu produkcyjnym
Szacowanie kosztu wytworzenia, reagowanie na zmiany cen surowców lub technologii wytwarzania
Wspomaganie realizacji wymagań systemu jakości HACCP

MES

Rejestracja strat, braków, odpadów dla operacji.
Planowanie produkcji (MPS).
Planowanie zapotrzebowań materiałowych.
Planowanie i realizacja zleceń.
Harmonogram produkcji.
Śledzenie i kontrola serii .
Zarządzanie zadaniami produkcyjnymi.
Rejestracja kart pracy.
Etykietowanie jednostek magazynowych [MOM/MWS]
Terminalowe (radiowe) tworzenie i realizacja dokumentów magazynowych [MOM/MWS].
Aktualizacja i podgląd stanów magazynowych [GM].
Rozliczenia kosztów pośrednich i kosztów bezpośrednich produkcji [FKK].
Zbieranie informacji bezpośrednio z maszyn: zmiana statusu (praca, awaria, przezbrojenie, postój planowany), wykonane egzemplarze, parametry ustawienia
Dedykowane dla użytkownika panele wizualizujące na bieżąco uzyskane dane za pomocą różnego rodzaju wykresów, tabelek, raportów
Wskaźniki OEE historycznie i na bieżąco – analiza przyczyn.

Kontrola Jakości – Laboratorium

Budowa technologii badawczych
Konfiguracja modułu
Zarządzanie badaniami

Gospodarka Narzędziowa

Kartoteka osób „”dostępnych”” w narzędziowni
Kartoteka znaczków narzędziowych
Możliwość przypisania znaczków do osób
Statusy narzędzi powiązane z miejscami składowania Gospodarki Materiałowej
Wypożyczalnia narzędzi obsługa wypożyczeń i zwrotów narzędzi pracownikom
Możliwość przekazywania narzędzi między magazynami narzędziowni
Ewidencja ilości użycia narzędzia
Możliwość likwidacji narzędzia
Historia użycia narzędzia
Historia wypożyczeń narzędzi

Gospodarka Remontowa

Ewidencja i opis techniczny urządzeń
Opracowywanie budżetów i śledzenie ich wykorzystania
Planowanie czynności obsługowych (konserwacji, remontów, przeglądów, smarowania)
Planowanie czynności modernizacyjnych i inwestycyjnych
Zarządzanie zleceniami wykonania czynności
Rozliczanie wykonywanych prac (robocizna, materiały, usługi zlecane podwykonawcom)
Nadzór nad aparaturą kontrolną i pomiarową (kalibracje, legalizacje, wzorcowania)
Diagnostykę działania urządzeń
Zgłaszanie usterek, uwag i potrzeb przez użytkowników urządzeń
Współpracę z podwykonawcami zewnętrznymi
Wspomaganie procedur jakościowych ISO, TPM i TQM

Logistyka
Gospodarka Materiałowa

Kompleksowa obsługa magazynów rzeczywistych i wirtualnych
Wsparcie składowania i kompletacji zamówień zakupu i sprzedaży
Usprawnienie procesów logistycznych i optymalizacja kosztów magazynowania
Wsparcie procesów decyzyjnych związanych z przechowywaniem, przemieszczaniem czy znakowaniem towarów
Automatyczne generowanie dokumentów magazynowych

Transport

Kompleksowe zarządzanie i ewidencja środków transportu wraz z wyposażeniem
Dostęp do bieżącej informacji o wykorzystaniu środków transportu
Automatyczne tworzenie tras przewozów
Stały nadzór nad terminami przeglądów i okresami ubezpieczeń
Możliwość rejestracji kart drogowych i generowania listów przewozowych

Elektroniczna Akceptacja Zakupów

Rejestracja zapotrzebowań zakupu
Proces akceptacji zapotrzebowań z uwzględnieniem kontraktów, budżetów i inwestycji
Generacja zamówień zakupu
Rozliczanie faktur wynikających z zamówień
Opisywanie poniesionych kosztów na dowolnym etapie procesu

B2B Zakup

Składanie Zamówień Klientów poprzez przeglądarkę internetową
Możliwość wprowadzania i edycji kontrahentów
Podgląd stanu rozrachunków danego kontrahenta

Zarządzanie magazynem (WMS)

Optymalizacja wykorzystania przestrzeni składowania
Czasowo – przestrzenna organizacja procesów magazynowych
Obniżenie rzeczywistych kosztów operacji magazynowych
Efektywne zarządzanie strukturą logiczną magazynów
Możliwość budowania indywidualnych algorytmów realizacji operacji magazynowych
Koordynacja i płynna realizacja wielu operacji magazynowych jednocześnie

Mobilna Obsługa Magazynu

Zarządzanie terminalami i operatorami
Drukowanie etykiet asortymentowych
Skanerowa obsługa dokumentów magazynowych
Skanerowa inwentaryzacja na podstawie arkusza GM

Personel
Kadry i Płace

Definiowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
Dostęp do informacji o pracownikach w dowolnym stopniu szczegółowości
Harmonogramowanie i ewidencjonowanie czasu pracy
Kompleksowa obsługa rozliczeń wynagrodzeń
Generowanie pism kadrowych i dokumentów płacowych w oparciu o szablony
Automatyczne generowanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS

Portal Pracowniczy

Stan urlopów
Paski
Przebieg zatrudnienia
Kartoteka zarobkowa
Kasa zapomogowa – pożyczkowa
Wykaz absencji
Ewidencja czasu pracy / RCP
Grupowe rozliczenie czasu pracy
Wykaz badań okresowych
Wykaz świadczeń socjalnych
Benefity pracownika
Wyciąg z Harmonogramów pracy
Wykaz kwalifikacji osób
Rozszerzone dane raportowe

Odzież robocza i Wyposażenie Pracownika

Optymalizacja planowania, realizacji i kontroli przydziałów i wydań odzieży roboczej, ochronnej i środków higieny
Optymalizacja kosztów wydań wyposażenia pracowników
Dostęp do informacji o okresach używalności środków ochrony
Kontrola kosztów zakupu i użytkowania elementów wyposażenia pracownika
Automatyczne tworzenie przydziałów środków z uwzględnieniem np. należnych pracownikowi rozmiarów odzieży roboczej

Harmonogramy Pracy

Ujednolicenie mechanizmów tworzenia harmonogramów pracy.
Elektroniczna wersja harmonogramu, dostępna dla osób bez dostępu do Impulsa.
Zarządzanie zmianami, zespołami/brygadami.
Analiza dostępności pracowników.
Rejestracja i zatwierdzanie harmonogramów dla wydziałów.
Obsługa oddelegowywania pracowników.
Panel pracownika – lista zadań, wydziałów.
Rejestracja czasu pracy.

Elektroniczna Akcetacja Urlopów eDeklaracje

Globalny mechanizm umożliwiający obsługę różnych typów e-Deklaracji.
Możliwość generacji dokumentów xml w formacie zgodnym ze schematami wymaganymi przez Ministerstwo Finansów
Możliwość wysyłki podpisanych dokumentów do WebService Systemu e-Deklaracji Ministerstwa Finansów oraz pobierania potwierdzeń odbioru (UPO).
Możliwość eksportu niepodpisanych dokumentów.
Wizualizacja e-Delaracji w interaktywnych plikach PDF udostępnianych przez MF

Zarządzanie Obiegiem Informacji

Zainteresował Cię system Impuls EVO? Zaproś nas na prezentację!

* Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od BPSC
Preferowana metoda kontaktu E-mail Telefon
Roździeńskiego 188H, Katowice
32 349 35 00
kontakt-erp@bpsc.com.pl