Ludzie

Realizowane w mHR EVO procesy HR obejmują swym zakresem wszystkie etapy cyklu życia pracownika w organizacji. Struktura poszczególnych podprocesów podlega konfiguracji i uzależniona jest od specyfiki organizacji, branży, rodzaju działalności. Można ją zmieniać tak szybko jak zmieniają się nasi pracownicy i otoczenie organizacji. Funkcjonalność systemu umożliwia analizę efektywności procesów personalnych.

mHR EVO

Biznes

Głównym celem HR oraz menedżerów jest tworzenie warunków do uzyskania wysokiej efektywności pracowników. mHR EVO pozwala podnieść jakość procesów decyzyjnych, ograniczyć ryzyko popełniania błędów, przekształcić kapitał ludzki pracowników w kapitał organizacji. Pokazuje m.in. związek wkładu personelu z efektami osiąganymi przez organizację – jej produktywnością i dochodowością.
Struktura
organizacyjna
Opis stanowiska
Słowniki
Rekrutacja
Onboarding
Zadania
Kwalifikacje
Kompetencje
Matryca
umiejętności
Efektywność
MBO
Autorskie SOOP
Wnioski z ocen
Działania
rozwojowe
Dobór kadr
Ścieżki kariery
Sukcesja
Szkolenia
Ocena
efektywności
szkoleń
eAnkiety
Powiadomienia
Samoobsługa
Raporty
Wskaźniki HR

7 powodów, dla których warto wdrożyć Talent Management

News

See all our news

Co mówią o nas klienci

Strategia personalna Jurajskiej zakładała m.in. uznanie ludzi za najważniejszy kapitał firmy oraz objęcie działaniami HR wszystkich pracowników. Nowe rozwiązanie miało wspomóc realizację tych wytycznych. Oznaczało to m.in., że musi ono obsługiwać wszystkie podprocesy HR – począwszy od budowania struktury organizacyjnej komórek i stanowisk, poprzez opisy stanowisk, planowanie zasobów, rekrutacje, oceny efektywności i kompetencji, po rozwój pracowników.

Izabela Bielawska Cotroller Personalny | Jurajska

Prowadzona już po raz czwarty ocena pracownicza w systemie mHR to dla nas ogromna oszczędność czasu – nie musimy obrabiać tysięcy tabel, aby ustalić potrzeby szkoleniowe w firmie – mamy przejrzyste raporty, możemy więc poświęcić czas na organizację szkoleń, poszukiwanie odpowiedniego dostawcy. Podstawową kwestią jest podnoszenie świadomości pracowników co do posiadanych kompetencji i zmiana behawioralna w stosunku do ocen pracowniczych i szkoleń, które nie są już „za karę”.

Adam Chrobasik Dyrektor Personalny | Synthos SA

Ficomirrors Polska zatrudnia ponad pół tysiąca osób, a znaczną ich część stanowią wykwalifikowani pracownicy produkcyjni. Dynamiczna rzeczywistość obsady poszczególnych stanowisk pracy sprawiła, że zdecydowaliśmy się na wdrożenie Macierzy Umiejętności. (…) Dzięki takiemu rozwiązaniu proces oceny jest sprawniejszy i mniej czasochłonny, a jednym z elementów końcowych jest m.in. raport umiejętności technicznych.

Justyna Sikora Dyrektor ds. zasobów ludzkich | Ficomirrors Polska

Dlaczego mHR EVO?

Perspektywa zarządu

Dzięki mHR EVO umiemy radzić sobie z ograniczonym dostępem do kapitału ludzkiego:
 • wiemy kogo potrzebujemy i kogo mamy
 • wiemy jak sprawić żeby ludzie chcieli dla nas pracować wydajnie
 • wiedza o potencjale naszych pracowników pozwala nam planować rozwój organizacji
 • nasi pracownicy pracują efektywniej i wykraczają poza oczekiwania

Perspektywa menedżera

Dzięki mHR EVO godzimy potrzeby pracowników różnych pokoleń:
 • mamy szybki dostęp do danych – podejmujemy optymalne decyzje
 • gwarantujemy jasne zasady, sprawiedliwą ocenę, szybki feedback
 • możemy zaproponować jasną ścieżka kariery i dopasowany rozwój

Perspektywa HR

Dzięki mHR EVO mamy wpływ na realizację celów biznesowych oraz osiągany zysk:
 • zwiększamy wartość kapitału ludzkiego organizacji
 • mamy możliwość monitorowania efektywności i doskonalenia procesów HR
 • wykorzystujemy nadwyżki potencjału pracowników
 • planujemy działania na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym

Perspektywa pracownika

Dzięki mHR EVO ponoszę niższe koszty psychospołeczne, chętniej podejmuję nowe wyzwania:
 • wiem co jest kluczowe dla mojego stanowiska
 • znam kryteria oceny mojej pracy
 • robię to co potrafię najlepiej
 • wiem dokąd zmierzam, jaka jest moja przyszłość w organizacji

Perspektywa szefa produkcji

Dzięki mHR EVO zwiększyliśmy efektywność produkcji utrzymując zakładaną jakość:
 • optymalizujemy proces doboru pracowników do stanowisk, gniazd i linii produkcyjnych
 • kilkanaście sekund i wiemy kto kogo może zastąpić przy danej operacji, kogo trzeba rozwijać, kto może to zrobić
 • obniżyliśmy wskaźnik reklamacji, ograniczyliśmy liczbę godzin nadliczbowych
 • spełniamy wymagania standardów jakościowych (np. ISO/TS 16949, OHSAS 18001)

Perspektywa szefa finansów

Dzięki mHR EVO wymiernie ograniczamy koszty funkcjonowania firmy:
 • oszczędzamy miesięcznie 20% czasu poświęconego przez pracowników działu HR na realizację procesów HR
 • ograniczamy o 15% czas spędzony na przygotowywaniu analiz, sprawozdań
 • budżet szkoleniowy przekłada się wprost na wzrost produktywności
 • zwiększamy lojalność, mamy podstawę do awansów wewnętrznych - obniżamy koszty rekrutacji

Zalety systemu mHR EVO

mHR EVO – ludzie, biznes, technologia

Kompleksowość

mHR EVO zajmuje się pracownikiem na wszystkich etapach jego cyklu życia w organizacji. W systemie planujemy zasoby ludzkie, rekrutujemy, adaptujemy, oceniamy pracownika i efekty jego pracy oraz dostosowujemy działania rozwojowe do wyników ocen i wymagań organizacji.

Elastyczność

Struktura mHR EVO pozwala wprowadzać wyodrębnione moduły funkcjonalne odpowiadające aktualnym potrzebom firmy i rozszerzać ich zakres w miarę zmieniających się wymagań. System skutecznie wspomaga procesy zmian w organizacji oraz realizację strategii jej rozwoju.

Dojrzałość

Struktura danych w systemie mHR EVO stworzona została w sposób zapewniający przepływ danych wewnątrz poszczególnych modułów funkcjonalnych, jak również pomiędzy nimi. Ułatwia to podejmowanie decyzji na poziomie zarówno strategicznym, jak i tak-tycznym oraz gwarantuje spójność działań HR.

Dostępność

mHR EVO umożliwia dostęp do pełnej bazy wiedzy o organizacji i pracownikach. W zależności od przydzielonych ról i uprawnień: zarząd, służby HR, kadra menedżerska, wreszcie wszyscy pracownicy stają się aktywnymi uczestnikami procesu zarządzania kapitałem ludzkim, kształtując w ten sposób aktywnie jego wartość.

Wiedza, metody i narzędzia

mHR EVO wspiera realizację koncepcji, w której każdy pracownik posiada wiedzę i kompetencje potrzebne do wykonywania zadań i jest najważniejszy w procesie osiągania celów organizacji. Dbamy by właściwie identyfikować i nazywać obszary opisu stanowisk i wymagań wobec pracownika, wykorzystując odpowiednie metody, narzędzia i techniki.

Technologia i bezpieczeństwo

System mHR EVO spełnia wymagania GIODO. Posiada rozbudowany panel administracyjny i zarządzania uprawnieniami. mHR EVO dostępny jest on-line, a informacje w nim zawarte mogą być widoczne na wszystkich poziomach organizacji. Klienci mają również możliwość korzystania z systemu mHR EVO jako usługi.

Kompleksowa funkcjonalność mHR EVO

Zarządzanie strukturą organizacyjną

 • Struktura komórek i stanowisk wraz z ich opisem
 • Zarządzanie strukturą organizacyjną w czasie
 • Zarządzanie etatyzacją
 • Możliwość obsługi wielu organizacji

Baza osób

 • Zarządzanie bazą osób (pracownicy, kontraktowcy, klienci)
 • Ewidencja danych o osobie
 • Dodawania załączników związanych z osobą
 • Indywidualne zadania i załączniki do umowy o pracę

Rekrutacja

 • Wnioski o zatrudnienie
 • Projekty rekrutacyjne, aplikowanie on-line
 • Automatyczna preselekcja wg zdefiniowanych kryteriów
 • Wieloetapowa selekcja, lista rankingowa kandydatów
 • Wielowymiarowe raportowanie

Zarządzanie kwalifikacjami

 • Wymagania kwalifikacyjne dla stanowisk pracy
 • Automatyczny przegląd kwalifikacji dla pracownika/grupy
 • Raporty indywidualne i przekrojowe
 • Wsparcie procesu rozwoju kwalifikacji

Zarządzanie szkoleniami

 • Katalog (słownik) szkoleń organizacji
 • Wymagania szkoleniowe dla stanowisk pracy
 • Automatyczny przegląd szkoleń dla pracownika/grupy
 • Raporty indywidualne i przekrojowe

Zarządzanie kompetencjami

 • Gotowy, jakościowy model kompetencji wraz ze wskaźnikami behawioralnymi
 • Kompetencje organizacyjne, powiązanie zadań z kompetencjami
 • Wymagania kompetencyjne dla stanowisk pracy
 • Konfiguracja parametrów procesu oceny kompetencji
 • Ocena kompetencji (do 360), planowanie ich rozwoju
 • Raporty indywidualne i przekrojowe
 • Możliwość adaptacji i obsługi innych modeli kompetencyjnych

Zarządzanie efektywnością

 • Ilościowe i/lub jakościowe kryteria oceny wykonania zadań
 • Opis wymagań dla ocen efektywności
 • Konfiguracja parametrów oceny efektywności
 • Ocena efektywności (do 180 stopni wraz z oceną uzgodnioną)
 • Raporty indywidualne i przekrojowe

Autorskie procesy ocen SOOP

 • Możliwość zaimplementowania w systemie autorskiego procesu ocen przedsiębiorstwa i powiązania go z modułem planowania działań rozwojowych

Zarządzanie przez cele (MBO)

 • Słowniki celów i mierników
 • Zarządzanie okresami wyznaczania i oceny celów
 • Karty celów w oparciu o strukturę organizacyjną
 • Wyznaczanie celów indywidualnie lub zbiorczo
 • Ścieżka akceptacji wyznaczonych celów, ocena realizacji
 • Raporty indywidualne i przekrojowe
 • Dostosowywanie ścieżek akceptacji wyznaczania i oceny realizacji celów

Zarządzanie rozwojem pracowników

 • Raporty z dopasowania osób do wybranego stanowiska oraz pracownika do wybranych stanowisk (kwalifikacje, szkolenia, kompetencje, efektywność)
 • Mapy kwalifikacji, szkoleń, kompetencji
 • Planowanie i obsługa działań rozwojowych
 • Indywidulane plany rozwoju i ścieżki kariery
 • Stanowiska kluczowe i tablica kadry rezerwowej

Operacyjna obsługa procesu szkoleń

 • Diagnoza potrzeb szkoleniowych, zarządzanie budżetem
 • Planowanie i harmonogramowanie szkoleń i działań rozwojowych
 • Obsługa procesu realizacji szkoleń
 • Baza dostawców i ofert szkoleniowych (możliwość importu)
 • Ocena efektywności szkoleń
 • Raporty zbiorcze z poszczególnych etapów

Zainteresował Cię system mHR EVO?

Napisz do nas!

...albo dowiedz się więcej!

Kompleksowe wsparcie procesów HCM

Jako jeden z liderów rynku ERP jesteśmy w stanie dostarczyć kompleksowe rozwiązanie pozwalające zintegrować i analizować wszystkie istotne z punktu widzenia sukcesu przedsiębiorstwa informacje dotyczące pracowników.

Nasza oferta oprócz systemu mHR EVO obejmuje także m.in.:
 • zaawansowany moduł kadrowo – płacowy
 • narzędzia do budżetowania i controllingu HR
 • portal pracowniczy
 • aplikacje wspomagające zarządzanie czasem pracy oraz odzieżą roboczą i wyposażeniem pracownika
 • system do elektronicznej akceptacji urlopów
 • system do obsługi eDeklaracji

Nasz zespół

zrealizowanych projektów wdrożeniowych
1500
użytkowników końcowych
130000
klientów
700

Zainteresował Cię system mHR EVO? Zaproś nas na prezentację!

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną od BPSC SA.

Preferowana metoda kontaktu EmailTelefon

Imię i nazwisko

Firma

Miasto

Telefon

Email

Wiadomość

Gałeczki 61, Chorzów
+48 32 349 35 00
Logotyp BPSC SA szary
BPSC SA to lider na rynku oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Specjalizujemy się w tworzeniu i wdrażaniu zintegrowanych rozwiązań klasy MRPII/ERP (Impuls EVO) oraz systemów do zarządzania personelem (mHR EVO). Skutecznie wspieramy przedsiębiorstwa w prowadzeniu biznesu i efektywnym wykorzystaniu ich zasobów, tworząc użyteczne i funkcjonalne rozwiązania IT. Zespół konsultantów wdrażających system mHR EVO to doświadczeni praktycy zarządzania, którzy nieustannie rozwijają swoje kompetencje realizując projekty doradcze w ramach prowadzonej przez BPSC Agencji Doradztwa Personalnego.
29 lat doświadczenia w tworzeniu systemów informatycznych
100%
TOP 5 dostawców systemów klasy ERP i Talent Management
100%
4krotny wzrost przychodów w XXI wieku
100%
70 mln inwestycji w rozwój produktów w XXI wieku
100%