Funkcjonalność ERP Impuls EVO

System śledzenia substancji

Funkcjonalność pozwala czynić zadość wymogom narzuconym przez organizację REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) regulującą limity substancji chemicznych importowanych do krajów UE lub produkowanych w krajach UE. Pozwala na następującą ewidencję:

  • Definiowanie substancji  podlegających śledzeniu.
  • Definiowanie udziału substancji w mieszaninach będących indeksami surowców lub produktów.
  • Definiowanie statusów oraz wartości progowych, wyrażonych w kg lub procentach, wyzwalających odpowiednie działania takie jak blokowanie lub ostrzeżenie.
  • Monitorowanie oraz blokowanie ilości w procesach rejestracji zamówień zakupu, rejestracji dokumentów dostawowych oraz przy planowaniu zleceń produkcyjnych.