System śledzenia substancji

Funkcjonalność pozwala czynić zadość wymogom narzuconym przez organizację REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) regulującą limity substancji chemicznych importowanych do krajów UE lub produkowanych w krajach UE. Pozwala na następującą ewidencję:

  • Definiowanie substancji  podlegających śledzeniu.
  • Definiowanie udziału substancji w mieszaninach będących indeksami surowców lub produktów.
  • Definiowanie statusów oraz wartości progowych, wyrażonych w kg lub procentach, wyzwalających odpowiednie działania takie jak blokowanie lub ostrzeżenie.
  • Monitorowanie oraz blokowanie ilości w procesach rejestracji zamówień zakupu, rejestracji dokumentów dostawowych oraz przy planowaniu zleceń produkcyjnych.