BPSC Logo

RODO

Informacje o ochronie danych osobowych

Wstępne informacje o ochronie danych
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o. (KRS: 0000705385) z siedzibą w Katowicach (40-203) przy Aleja Roździeńskiego 188H.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji współpracy handlowej.

Jak możesz się z nim skontaktować?
Są dwa sposoby:

 • pocztą – Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o., Aleja Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice
 • e-mailem – kontakt@bpsc.com.pl

Jak uzyskać informacje dotyczące ochrony danych osobowych?
Są dwa sposoby:

 • pocztą – Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o., Aleja Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice, z dopiskiem „IOD”
 • e-mailem – bezpośredni kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Tomasz Zięć, iod@bpsc.com.pl

Podstawa prawna
Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

1. zgody – to jest dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust.1 lit a) RODO,
2. wymogów kontraktowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
3. uzasadnionych wymogów Administratora lub strony trzeciej – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Co zrobić, jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane?
Jeżeli nie życzysz sobie, byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, prosimy o kontakt.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przeniesienia Twoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywany dopóty, dopóki będą one niezbędne w celu świadczenia Tobie usług.  Zachowamy również Twoje dane osobowe w celu zgodności z przepisami prawa, w celu rozstrzygania sporów oraz realizacji naszych umów.

Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę na świadczenie usług księgowych, prawniczych, rekrutacyjnych i obsługi newslettera.

Profilowanie
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na analizie Twoich zachowań na naszej stronie i dokonanych przez Ciebie wyborów i na tej podstawie ustalenia, czy możesz być zainteresowany danymi rodzajami ofert lub usług oraz oceny skuteczności reklamy, rozszerzania informacji na Twój temat, dzięki czemu będziemy lepiej Ciebie rozumieć, określać Twoje zainteresowania i przedstawiać Tobie usługi, które bardziej Ciebie interesują i Tobie odpowiadają.

W związku z profilowaniem przysługuje Ci prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.

Co się dzieje z danymi osobowymi w ramach procesu rekrutacyjnego (RODO)?
Istnieje możliwość aplikowania na oferowane w ramach ogłoszeń rekrutacyjnych stanowiska pracy za pośrednictwem formularza aplikacyjnego on-line (dostępnego wraz z ogłoszeniem). Udostępnione za pośrednictwem ww. formularza dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o. (KRS: 0000705385) z siedzibą w Katowicach (40-203) przy Aleja Roździeńskiego 188H (dalej określany jako „Administrator”). Administrator określił zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 kodeksu pracy, w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a w przypadku podania w ofercie pracy innych danych, jedynie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 3. Twoje dane mogą być przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji, jedynie jeśli wyrazisz na to odrębną, dobrowolną zgodę.
 4. Jeżeli wyrazisz którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: poprzez przesłanie oświadczenia na jeden z adresów e-mail wskazanych w pkt. 10 poniżej lub poprzez wysłanie oświadczenia pocztą na adres administratora danych osobowych wskazanych w pkt. 1 powyżej z dopiskiem: Dane osobowe - HR.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez Administratora, jeśli jest to niezbędne dla procesu rekrutacji.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w art. 22 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji; podanie przez Ciebie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
 10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@bpsc.com.pl,

Informacje o ochronie danych osobowych wykorzystywanych dla usług portali społecznościowych (w tym FanPage na Facebook)

 1. FanPage na Facebook jest administrowany przez spółkę: Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o (KRS: 0000066832), z siedzibą w Katowicach (40-203) przy Aleja Roździeńskiego 188H (dalej Administrator). Dane kontaktowe Administratora podano na stronie głównej. Kontakt możliwy jest również poprzez wysłanie wiadomości prywatnej przez portal facebook.com.
 2. Powyższy podmiot pozostają administratorem danych osobowych użytkowników, którzy polubili lub obserwują FanPage (dalej Użytkownicy), w zakresie:
 • danych identyfikujących profil (standardowo imię i nazwisko),
 • danych udostępnionych na profilu, jeżeli ze względu na ustawiony poziom prywatności, dane te są dostępne Administratorowi.
 1. Przetwarzanie danych Użytkowników obejmuje wyłącznie następujące cele:
 • zarządzanie FanPage’em,
 • wyświetlanie informacji, komunikatów, plików multimedialnych związanych z działalnością Administratora (posty, zdjęcia, filmy, link do treści umieszczonych poza portalem),
 • bezpośrednią komunikację z Użytkownikami wyłącznie na ich żądanie (odpowiedzi w wiadomościach prywatnych, odpowiedzi na komentarze).
 1. Administrator zachowuje najwyższą dbałość o prywatność Użytkowników, w związku z czym dane Użytkowników nie są kopiowane, eksportowane, gromadzone lub w inny sposób przetwarzane poza portalem facebook.com. Administrator nie monitoruje danych zawartych w profilach, nie prowadzi ich analizy oraz nie wykorzystuje ich w celach marketingowych.
 2. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika, który może dobrowolnie polubić lub obserwować FanPage, jak też posiada swobodę w zakresie ustawień prywatności własnego profilu. Korzystanie z FanPage’a możliwe jest także anonimowo – Użytkownik nie ma obowiązku podawania prawdziwych danych, o ile regulamin portalu facebook.com stanowi inaczej.
 3. Dane będą przetwarzane do momentu anulowania przez Użytkownika polubienia lub zaniechania obserwowania FanPage’a. Użytkownik może to zrobić w każdym czasie, co jest jednoznaczne z wycofaniem zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dokonanego wcześniej przetwarzania.
 4. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych praw można wykonać samodzielnie, korzystając z odpowiednich narzędzi portalu facebook.com (zarządzanie polubieniami i stronami obserwowanymi, wiadomości prywatne, ustawienia prywatności profilu).
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Administrator nie przekazuje danych Użytkowników FanPage’a innym podmiotom, przy czym dane przetwarzane są z użyciem portalu facebook.com. Administrator tego portalu ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych (USA), tj. w państwie trzecim w rozumieniu europejskich przepisów o ochronie danych osobowych.

Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (dalej jako: „państwa trzecie”) na podstawie standardowych klauzul umownych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a grupą firm dostarczających oprogramowanie ERP - grupą Forterro (Jeeves Information Systems Inc 7500 Rialto Boulevard, Building 2, Suite 230, Austin, TX 78735). Konkretne przypadki przekazywania danych do państw trzecich uregulowane zostały w odrębnych dokumentach. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do inspektora ochrony danych. Zgodnie z powyższym, Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO.

Co się dzieje, gdy odwiedzacie naszą stronę internetową (cookies)?
Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o. (KRS: 0000705385) z siedzibą w Katowicach (40-203) przy Aleja Roździeńskiego 188H. Przez używanie naszych stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz na używanie przez nas ciasteczek, proszę zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania naszych stron.

Dane dotyczące wejścia, próby wejścia na naszą stronę internetową, wywołania lub próby wywołania plików z naszego serwera są zapisywane w pliku Log.

Zapisowi podlegają następujące informacje:

 •          Numer identyfikacyjny komputera/adres IP
 •          Nazwa wywołanego pliku
 •          Data i godzina wyświetlenia
 •          Wielkość pobranych danych
 •          Informacja o wynikach wywołania
 •          Ewentualna przyczyna błędu wywołania
 •          Użyty system operacyjny i rodzaj przeglądarki
 •          Rozdzielczość ekranu
 •          Język przeglądarki
 •          Informacje o głębi kolorów ekranu
 •          Użyte wtyczki przeglądarki
 •          Adres strony, z której miało miejsce wywołanie

Powyższe informacje są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych i po analizie statystycznej są kasowane. Dane te są anonimowe i nie możemy ich przypisać do konkretnych osób. Dane te nie są przez nas przekazywane osobom trzecim. Przetwarzanie danych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f), w celu optymalizacji strony internetowej.

Użycie Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

W ustawieniach standardowych przeglądarka akceptuje Cookies, tak iż nie wymagane są żadne dodatkowe ustawienia z Państwa strony w celu ich zainstalowania.

Prosimy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wyłączenie Cookies może ograniczyć możliwości korzystania ze strony internetowej. Zalecane jest korzystanie z Cookies, gdyż w przeciwnym razie istnieje możliwość ograniczenia funkcjonalności strony internetowej.

Gromadzenie danych

Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Witryny, gromadzimy następujące Twoje dane:

 • dane personalne (gdy podane wszystkie): nazwę firmy, imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
 • inne informacje aktywnie przez Ciebie wysłane (np. pocztą elektroniczną)

Do kontaktu między nami dochodzi np. w chwili:

 • przesłania formularza kontaktowego
 • przesłania, otwarcia lub udzielenia odpowiedzi na e-mail.
 • wejścia przez Ciebie na jakąkolwiek stronę internetową, na której wyświetlają się nasze usługi lub treści
 • połączenia lub zamieszczenia linku do Witryny za pomocą narzędzi portali społecznościowych
 • zamieszczenia komentarza w sekcjach społecznościowych Witryny

Cookies

Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności oraz podejmowane w naszej branży inicjatywy mające na celu ochronę praw jednostki w internecie. Wprowadzone niedawno europejskie przepisy dotyczące ochrony danych zobowiązują nas to jasnego sprecyzowania jakich plików śledzących typu cookies używamy na naszej stronie i w jakim celu. Niniejsza sekcja wyjaśnia dlaczego, jak i jakich z plików cookies korzystamy. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu zbierania anonimowych informacji na temat odwiedzających oraz ich zachowania na stronie. Informacje uzyskane w ten sposób używane są do udoskonalania doświadczenia związanego z korzystaniem ze strony kolejnych odwiedzających. Informacje dotyczące zachowania użytkowników strony (takie jak czas spędzony na stronie czy liczba wyświetlonych podstron) nie mogą być powiązane z innymi możliwymi do uzyskania danymi osobowymi bez wyrażenia zgody danego użytkownika za pośrednictwem jednego z naszych formularzy zamieszczonych online.

Cookies związane z domeną bpsc.com.pl

__cookie_agreed
Kiedy użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z cookies ustawiany jest także ten plik cookie. Ustawiamy go na 2 jeśli użytkownik wyraża zgodę. 

__atuvc
Niniejszy plik cookie związany jest z widżetem udostępniania społecznego AddThis który powszechnie wbudowywany jest w strony internetowe, w celu umożliwienia odwiedzającym udostępniania treści za pomocą różnych platform networkingowych i udostępniających. Przechowuje on aktualną informację o liczbie udostępnień strony.   

__dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X
Używany żeby pomóc zidentyfikować odwiedzających za pomocą wieku, płci, lub zainteresowań przez DoubleClick - Google Tag Manager.

__ga
Ta nazwa pliku cookie związana jest z Google Universal Analytics - aktualizacją bardziej powszechnie używanego serwisu analitycznego Google'a. Plik ten używany jest do rozróżniania poszczególnych użytkowników poprzez przyznawanie im losowo generowanych numerów jako identyfikatorów klienta.  Plik jest zawarty w każdym zapytaniu na stronie i używany do liczenia danych o odwiedzających, sesjach oraz kampaniach do raportów analitycznych strony. Jest domyślnie ustawiony w taki sposób, że wygasa po 2 latach.  

__gid
Ten plik cookie związany jest z Google Universal Analytics. Jest wykorzystywany do odróżniania użytkowników między sobą. (wygasa w ciągu 24 godzin)

__hssc
Niniejszy plik cookie prowadzi rejestr sesji. Jest używany do ustalenia czy powinniśmy zwiększyć liczbę sesji i znaczniki czasu w  __hstc cookie. Zawiera domenę, liczbę odsłon (zwiększa każdą odsłonę strony w sesji) oraz znacznik czasu początku sesji. (wygasa po 30 minutach) 

Polityka prywatności

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Polsce, oraz jej spółki zależne na całym świecie (zwane dalej „Forterro” lub „my” lub „nas” albo „Grupą Forterro”) szanując prywatność swoich klientów, dostawców, partnerów biznesowych, kontrahentów i innych osób trzecich („Państwo” lub „Państwa”), z którymi komunikują się codziennie w ramach kontaktów biznesowych informuję, że Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot Forterro, z którym pozostają Państwo w stosunkach handlowych. 

Stosunki te mogą istnieć obecnie, w przeszłości lub przyszłości. Dane osobowe powstają głównie w wyniku istniejących relacji biznesowych, zamówień i wniosków o licencje, zapytań umownych, dyskusji i negocjacji, zapytań otrzymywanych przez nas e-mailem i za pośrednictwem strony internetowej, osobistych interakcji na targach i konferencjach, bezpośrednich osobistych rekomendacji i innych okoliczności, w których Państwa informacje są nam przekazywane. 

Na tej stronie opisano dane osobowe, które Grupa Forterro gromadzi i którymi zarządza w ramach swoich systemów, platform, sieci, oprogramowania, sprzętu i infrastruktury, a także wszystkich systemów i/lub usług osób trzecich, które są zintegrowane i/lub wykorzystywane przez firmę Forterro do przetwarzania danych osobowych. Na stronie opisano również podejmowane przez nas środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę integralności danych osobowych użytkowników. 

Zasady niniejszej polityki możemy każdorazowo zmieniać lub aktualizować, aby uaktualnić swoje procedury lub dostosować się do zmian wprowadzonych w odpowiednich przepisach prawa. Zalecamy regularne odwiedzanie tej strony w celu sprawdzenia aktualnych informacji o tym, jak przetwarzane są Państwa dane osobowe. 

Ostatnia aktualizacja: 30.09.2021 

Jakiego rodzaju dane osobowe są gromadzone przez spółki Forterro?  

Gromadzimy i wykorzystujemy biznesowe dane kontaktowe, które decydują się Państwo nam przekazać, gdy na przykład pobierają dokument, rejestrują się na wydarzenie lub kontaktują się z przedstawicielem handlowym lub pracownikiem działu obsługi klienta. Możemy poprosić Państwa o podanie swojego imienia i nazwiska, stanowiska, firmy, numeru telefonu i adresu e-mail. W niektórych przypadkach, np. podczas rejestracji na wydarzenie, możemy poprosić o dodatkowe informacje, takie jak pożądana forma zwracania się do Państwa oraz w razie potrzeby wymagania dietetyczne. Ilekroć prosimy o podanie danych osobowych, naszym głównym celem jest poprawa i personalizacja Państwa wrażeń związanych z Forterro i naszymi rozwiązaniami.  

Możemy również gromadzić informacje na Państwa temat, które pochodzą z innych źródeł, takich jak partnerzy zewnętrzni i inne osoby trzecie. Informacje zebrane z innych źródeł są gromadzone na podstawie Państwa zgody lub naszego uzasadnionego interesu biznesowego. 

Forterro nie kontroluje treści, które użytkownik może zamieszczać na forach społecznościowych spółek lub serwisach społecznościowych; w niektórych przypadkach treści te mogą być publicznie dostępne w Internecie. Na przykład: nasze spółki korzystają z usług oferowanych przez LinkedIn na potrzeby rekrutacji pracowników, a także uzyskania informacji dodatkowych o osobach, które mogą być zasadnie zainteresowanie nimi i ich rozwiązaniami. Usługi te są dla nas dostępne na podstawie Państwa zgody i udziału w serwisie LinkedIn, a także sposobu, w jaki zdecydowali się Państwo skonfigurować swój profil osobisty. Powinni Państwo starannie rozważyć, czy chcą umieszczać dane osobowe na forach lub w serwisach społecznościowych, a także czy chcą udostępniać swój profil innym użytkownikom.  

Należy pamiętać, że wyżej wymienione gromadzone dane osobowe nie są listą wyczerpującą i że spółki Forterro mogą również gromadzić i przetwarzać dane osobowe w zakresie, w jakim są one przydatne lub konieczne do świadczenia naszych usług.  

Dlaczego spółki należące do Forterro gromadzą i wykorzystują Państwa dane osobowe?  

Dział obsługi klienta: Dział obsługi klienta gromadzi i przetwarza informacje na Państwa temat, aby w przypadku kontaktu z nami w sprawie incydentu lub zgłoszenia móc udzielić skutecznej odpowiedzi w odpowiednim terminie.  

Dział marketingu: Nasz dział ds. marketingu przetwarza ograniczone dane osobowe, aby mieć pewność, że przekazywane Państwu treści promocyjne i edukacyjne (np. wiadomości e-mail, biuletyny, webinaria) są odpowiednie. Ponadto, takie informacje możemy wykorzystywać do przeprowadzania badań satysfakcji klientów lub uzyskiwania ich opinii, komentarzy lub recenzji. O ile nie poprosimy wyraźnie o zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy wysyłaniu odpowiednich komunikatów marketingowych opieramy się na uzasadnionym interesie Forterro i Państwa firmy. Mogą Państwo zrezygnować z przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, klikając link „unsubscribe” („rezygnuj z subskrypcji”) znajdujący się w każdej wysłanej do Państwa wiadomości marketingowej. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie poprzez kontakt z na nami pod adresem: iod@bpsc.com.pl. W przypadku wycofania zgody lub rezygnacji z subskrypcji (w zależności od przypadku) zachowamy pewne dane osobowe (tylko w zakresie, w jakim jest to absolutnie konieczne) na naszej liście „zakazu kontaktu”. 

Dział sprzedaży: Dopasowanie danych osobowych do indywidualnych celów i zadań pomoże naszemu zespołowi sprzedaży zaoferować Państwa firmie najlepsze możliwe rozwiązanie. Dział sprzedaży przechowuje dane osobowe osób wyznaczonych do kontaktu w związku z kontami klientów i zarządza nimi na potrzeby prowadzenia relacji z klientami. Jeśli nie są Państwo jeszcze naszym klientem, ale widzimy możliwość nawiązania współpracy w przyszłości, nasz zespół sprzedaży może się z Państwem skontaktować. Podczas pierwszego kontaktu z naszym działem sprzedaży mają Państwo prawo zażądać usunięcia swoich danych z naszych rejestrów. Jeśli chcą Państwo zostać usunięci, wystarczy poinformować o tym nasz zespół, a on natychmiast rozpatrzy Państwa prośbę.  

Dział usług profesjonalnych: Jeśli są Państwo klientem, nasi konsultanci mogą przetwarzać Państwa dane w celu wypełnienia swoich obowiązków w ramach zawartej z Państwem umowy o świadczenie usług.  

Dział kadr: Jeśli ubiegali się Państwo o pracę w jednej z naszych spółek lub zarejestrowali swoje dane w serwisie zawodowym w celu uzyskania potencjalnej możliwości pracy w przyszłości. 

Dział prawny/finansowy: Jeśli zawierają lub zawarli Państwo z nami umowę, będziemy przetwarzać biznesowe dane kontaktowe w celu negocjowania, sporządzenia i zawarcia umowy z Państwem, a także na potrzeby bieżącego zarządzania zobowiązaniami prawnymi i finansowymi związanymi z taką umową. Ponadto, możemy wykorzystać takie informacje w razie potrzeby w celu uzyskania porady finansowej, podatkowej lub prawnej. 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z jedną z następujących podstaw prawnych: 

 • Wykonanie umowy: Wykorzystanie Państwa danych osobowych może być konieczne do wykonania umowy zawartej przez Państwa z jedną z naszych spółek, na przykład w związku z Państwa potencjalnym zatrudnieniem lub zaangażowaniem.  
 • Udzielona zgoda: Za Państwa zgodą możemy przetwarzać Państwa dane osobowe z wyraźnie określonych powodów. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, o ile nie istnieją żadne zobowiązania prawne do dalszego przetwarzania danych przez nas. 
 • Obowiązek prawny: W niektórych przypadkach konieczne może być przetwarzanie przez nas Państwa danych w celu obsługi i rozwiązywania sporów prawnych, prowadzenia postępowań wyjaśniających związanych z kwestiami nadzoru i zgodności z przepisami lub w celu spełnienia zgodnych z prawem żądań organów ścigania lub innych organów.  
 • Uzasadnione interesy biznesowe: Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w uzasadnionym interesie Forterro i Państwa spółki, jeśli już posiadamy Państwa dane osobowe i istnieje trwająca lub potencjalna relacja między Forterro a Państwa spółką. Może to wynikać z faktu, że wyrazili już Państwo zainteresowanie otrzymaniem informacji o istniejących lub nowych produktach i/lub usługach, lub też jesteśmy zobowiązani do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Państwa spółki, np. w zakresie świadczenia wsparcia lub usług. 

Na jakich zasadach udostępniamy Państwa dane osobowe stronom trzecim?  

W pewnych okolicznościach będziemy udostępniać Państwa dane osobowe w ramach Grupy spółek Forterro, jeśli będzie to konieczne do rozwoju lub udoskonalania produktów i usług albo świadczenia usług i realizacji naszych zobowiązań umownych. Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe stronom trzecim w określonym celu lub w celu wykonania określonego zadania w naszym imieniu. Może to być wykorzystanie Państwa danych do celów marketingowych i badań rynkowych, jeśli uznamy, że jeden z naszych produktów, jedna z naszych usług lub ofert albo produkt, usługa lub oferta naszych partnerów zewnętrznych może Państwa zainteresować. W przypadku udostępniania przez Forterro danych osobowych stronom trzecim gwarantujemy zawarcie odpowiednich umów zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i udostępniamy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym Forterro do korzystania lub świadczenia odpowiednich usług lub za Państwa zgodą, gdy jest ona wyraźnie wymagana. Forterro nie sprzedaje Państwa danych osobowych. 

Nasze oddziały w Indiach i Stanach Zjednoczonych (jeśli dotyczy to Państwa produktu lub usługi) mają dostęp do danych osobowych w postaci przeznaczonej tylko do odczytu, niezbędnych do obsługi zgłoszeń w ramach pomocy technicznej. Zgodnie z naszymi standardowymi umowami dotyczącymi wsparcia i konserwacji nie przechowujemy żadnych danych osobowych w Indiach, nie zarządzamy nimi ani ich tam nie usuwamy. W przypadku gdy konieczne jest przeprowadzenie przez nas szeroko zakrojonych testów, konieczne może być pobranie bazy danych klienta. Pobieranie bazy danych klienta będzie odbywało się tylko wtedy, gdy otrzymamy wyraźną zgodę od klienta. W takich przypadkach po zamknięciu zgłoszenia nie przechowujemy, nie udostępniamy, nie zmieniamy ani nie usuwamy żadnych danych osobowych przechowywanych w bazie danych, ani nimi nie zarządzamy. 

Ponieważ zintegrowaliśmy nasze produkty z innymi systemami, współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, aby zapewnić naszym klientom możliwie jak najlepszy produkt. W niektórych przypadkach możemy być zmuszeni do przekazania Państwa danych osobowych naszym partnerom zewnętrznym, aby mogli oni skontaktować się z Państwem w sprawie użytkowania i integracji ich produktów. Przed podjęciem takich czynności zawsze zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody. 

Przy organizowaniu przez nas działań zewnętrznych, takich jak imprezy, może zaistnieć potrzeba udostępnienia Państwa danych podmiotom zewnętrznym, takim jak koordynatorzy imprez i dostawcy obiektów. W takich przypadkach przekażemy tylko te dane, które uznamy za niezbędne, aby zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę podczas spotkania z nami. Wszelkie przekazane nam dane wrażliwe, takie jak informacje o alergiach lub inne informacje związane ze zdrowiem, będą udostępniane wyłącznie zgodnie z lokalnymi przepisami. 

Możemy przeprowadzać badania satysfakcji lub zaangażowania klienta, przeglądy lub sesje informacji zwrotnych w celu ulepszenia naszych produktów lub usług albo wsparcia celów strategicznych. Możemy to zrobić sami lub za pośrednictwem strony trzeciej, a czynności te przeprowadzane są na podstawie naszych uzasadnionych interesów biznesowych. 

Często publikujemy zdjęcia i filmy naszych klientów (zazwyczaj w ich zakładach, w naszych biurach lub podczas imprez). Wszelkie dane osobowe, w tym zdjęcia, wykorzystywane do celów promocyjnych lub edukacyjnych podlegają naszej umowie o udostępnianiu danych medialnych, która może zostać odwołana przez osobę fizyczną w dowolnym momencie poprzez kontakt z działem marketingu. 

W procesie poszukiwania nowych pracowników korzystamy z usług firm rekrutacyjnych.  

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców systemów (takich jak systemy automatyzacji marketingu, systemy CRM, systemy automatyzacji usług profesjonalnych, systemy śledzenia stron internetowych itp.) do przetwarzania danych dotyczących naszych klientów lub przyszłych potencjalnych klientów. Zewnętrzni dostawcy systemów są związani klauzulami poufności i odpowiednimi umowami dotyczącymi przetwarzania danych i nie mogą przetwarzać danych osobowych w celach innych niż te, które zostały im zlecone przez jedną z naszych spółek. Wszystkie dane osobowe przechowywane i przetwarzane w tych systemach są zaszyfrowane i bezpieczne. Wszystkie systemy są zgodne z RODO, a w naszej spółce funkcjonują procesy umożliwiające usuwanie danych osobowych na żądanie, jak również trwałe usuwanie danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. 

Dane osobowe ujawniamy organom ścigania, o ile jest to wymagane przepisami prawa lub jest bezwzględnie konieczne do wykrywania lub ścigania przestępstw i oszustw oraz zapobiegania im lub jeśli jesteśmy do tego w inny sposób zobowiązani prawnie. Może zaistnieć potrzeba dalszego ujawnienia danych osobowych właściwym organom w celu ochrony naszych praw lub własności, lub praw i własności naszych partnerów biznesowych. 

W przypadku udzielenia osobom trzecim dostępu do danych osobowych podejmiemy odpowiednie środki umowne, techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie, w jakim takie przetwarzanie jest konieczne, zgodne z niniejszą Polityką prywatności i z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich 

Zasadniczo przetwarzamy Państwa dane osobowe na terenie UE/EOG. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza UE/EOG, takie przekazywanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i wymaga od podmiotu otrzymującego, jeśli znajduje się on w kraju nienależącym do UE/EOG, posiadania odpowiednich poziomów ochrony danych i zabezpieczeń. Przekazanie danych odbywa zgodnie z podstawą prawną przedstawioną w części „Dlaczego spółki należące do Forterro gromadzą i wykorzystują Państwa dane osobowe?” powyżej. 

Jakie stosujemy środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane osobowe?  

Zgodnie z RODO przestrzegamy stosnownych procedur, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do danych osobowych oraz ich niewłaściwemu wykorzystaniu. 

Korzystamy z odpowiednich systemów i procedur biznesowych w celu ochrony i zabezpieczenia przekazanych nam przez Państwa danych osobowych. Stosujemy również procedury bezpieczeństwa oraz techniczne i fizyczne ograniczenia dostępu związane z wykorzystaniem danych osobowych na naszych serwerach. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy w ramach wykonywanej pracy. 

W jaki sposób mogą Państwo kontrolować przekazywane nam informacje?  

Bardzo poważnie podchodzimy do odpowiedzialności związanej z Państwa danymi osobowymi. Mają Państwo prawo wglądu do przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat. Mogą Państwo zażądać wglądu do swoich danych osobowych, wysyłając do nas e-mail na adres: iod@bpsc.com.pl. W temacie e-maila należy wpisać „Request personal information” (Wniosek o podanie danych osobowych), aby przyspieszyć sprawę.  

Mogą Państwo również skontaktować się z nami, jeśli uważają, że posiadane przez nas dane osobowe na Państwa temat są niepoprawne; jeśli uważają Państwo, że nie jesteśmy już uprawnieni do korzystania z Państwa danych osobowych; lub jeśli mają Państwo jakiekolwiek inne pytania dotyczące sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych lub treści niniejszej Polityki prywatności. Mogą Państwo również poprosić nas o usunięcie wszystkich lub niektórych informacji na Państwa temat, zgodnie z RODO i lokalnymi przepisami. Ograniczenie lub usunięcie Państwa danych osobowych może spowodować, że Forterro nie będzie w stanie wypełniać swoich zobowiązań wobec Państwa lub Państwa spółki.  

W każdej z tych okoliczności lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@bpsc.com.pl.