Forterro Polityka prywatności

WPROWADZENIE

Witamy w Forterro.

Jeeves Information Systems AB, spółka zarejestrowana w Szwecji oraz jej spółki zależne z większościowym udziałem (zwane dalej "Forterro", "my" lub "nas") szanują prywatność swoich klientów, dostawców, partnerów biznesowych, kontrahentów i innych stron trzecich ("Ty" lub "Twój"), z którymi każdy podmiot Forterro ma kontakt na co dzień i w trakcie transakcji biznesowych.

Forterro deklaruje pełne zaangażowanie w ochronę Twoich danych osobowych. 

Niniejsza polityka prywatności została podzielona tematycznie, dzięki czemu możesz w spisie treści kliknąć tytuł rozdziału i przejść od razu do obszaru zagadnień, które najbardziej Cię interesują.

Możesz również pobrać pełną kopię niniejszej polityki prywatności [tutaj].

1. WAŻNE INFORMACJE

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie Cię, w jaki sposób Forterro przetwarza Twoje dane osobowe, jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych osobowych oraz w jaki sposób jesteś chroniony przez prawo.  Twoje dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane w związku z:

 • korzystaniem przez Ciebie z tej witryny;
 • podaniem przez Ciebie danych osobowych przy wypełnianiu dowolnego formularza internetowego, zapisaniem się na nasze listy mailingowe lub przesłaniem prośby o otrzymywanie informacji o naszych produktach lub usługach;
 • przekazywaniem opinii na temat naszych produktów lub usług lub kontaktowaniem się z nami;
 • zakupem lub subskrypcją naszego oprogramowania lub usług;
 • kontaktowaniem się z nami na platformach mediów społecznościowych;
 • udziałem w wydarzeniach zawodowych, marketingowych lub networkingowych, warsztatach i sesjach szkoleniowych organizowanych stacjonarnie lub zdalnie i online.

Przetwarzanie  przez nas Twoich danych osobowych konieczne jest w celu nawiązywania i utrzymywanych  relacji biznesowych lub zawodowych; przyjmowania i realizacji zamówień handlowych;  prowadzenia rozmów i negocjacji; odpowiadania na zapytania otrzymywane pocztą elektroniczną i za pośrednictwem strony internetowej; umożliwienia osobistych kontaktów na targach i konferencjach; realizacji bezpośrednich osobistych poleceń; oraz w razie zaistnienia innych okoliczności, w związku z wystąpieniem których Twoje dane osobowe są nam przekazywane.   Przetwarzanie Twoich danych osobowych może również dotyczyć, w pewnych sytuacjach, relacji biznesowych lub zawodowych, które miały miejsce w przeszłości lub potencjalnych relacji, które mogą dopiero zostać nawiązane w przyszłości. 

Nasze produkty i/lub usługi oraz niniejsza strona internetowa nie są przeznaczone dla dzieci. Nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci.

Ważne jest, abyś zapoznał się z niniejszą polityką prywatności wraz z wszelkimi innymi politykami prywatności, które możemy udostępnić w określonych przypadkach, gdy  przetwarzamy Twoje dane osobowe  ("polityki uzupełniające"), żebyś był w pełni świadomy tego, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane. W przypadku konfliktu między niniejszą polityką prywatności, a politykami uzupełniającymi, niniejsza polityka prywatności ma pierwszeństwo, chyba że polityki uzupełniające ustanawiają wyższy standard ochrony danych osobowych wymagany przez obowiązujące prawo, w którym to przypadku polityka uzupełniająca ma pierwszeństwo.

2. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Forterro składa się z wielu różnych podmiotów prawnych na całym świecie, o których bardziej szczegółowe informacje możesz znaleźć [tutaj]. 

Niniejsza polityka prywatności została wydana w imieniu Forterro, więc gdy wspominamy w niej o Forterro, odnosimy się do odpowiedniej spółki Forterro odpowiedzialnej za przetwarzanie Twoich danych osobowych.  W związku z tym Administratorem Twoich danych osobowych  jest spółka Forterro, z którą   utrzymujesz relacje biznesowe, lub spółka Forterro, której udostępniłeś swoje dane (na przykład podczas targów lub w czasie innego wydarzenia albo poprzez podanie ich na odpowiedniej stronie internetowej), a w niektórych przypadkach taka spółka jest  współadministratorem Twoich danych osobowych wraz z Jeeves Information Systems AB, podmiotem dominującym w  Forterro. Jeeves Information Systems AB   odpowiada za niniejszą witrynę internetową.  Listę wszystkich podmiotów Forterro i ich lokalizacji można znaleźć [tutaj].

Niniejsza polityka ma na celu opisanie rodzajów danych osobowych, które firma Forterro gromadzi i którymi zarządza w ramach swoich systemów, platform, sieci, oprogramowania, sprzętu i infrastruktury, a także rodzajów systemów i/lub usług stron trzecich, które są zintegrowane i/lub wykorzystywane przez spółkę Forterro w celu przetwarzania danych osobowych. Określa również, jakie środki bezpieczeństwa podejmujemy w celu ochrony  Twoich danych osobowych.

3. JAKIE TWOJE DANE OSOBOWE GROMADZIMY?

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, na podstawie których można ją zidentyfikować. Nie obejmuje to danych zanonimizowanych.

Gromadzimy i wykorzystujemy  Twoje dane osobowe, które  zdecydujesz  się nam przekazać lub o które poprosimy Cię, gdy na przykład pobierasz dokument, rejestrujesz się na wydarzenie lub kontaktujesz się z przedstawicielem handlowym, działem obsługi klienta lub agentem, lub jakimkolwiek członkiem naszego zespołu technicznego, wsparcia lub usług. W szczególności gromadzimy Twoje biznesowe dane kontaktowe, gdy  kontaktujesz się z nami osobiście lub zdalnie, w tym  za pośrednictwem korespondencji e-mail, lub w trakcie spotkań z naszymi pracownikami w ramach różnych obszarów funkcjonowania  Forterro, takich jak np.: IT, marketing, finanse, rekrutacja i zatrudnienie.  Gromadzone przez nas w ten sposób  dane  są wykorzystywane przez nas do nawiązywania kontaktu z Tobą i utrzymywania relacji biznesowych lub zawodowych.

Dane osobowe, które gromadzimy, obejmują następujące rodzaje danych:

 • Dane identyfikacyjne, które obejmują imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
 • Dane kontaktowe, które obejmują adres do dokonywania rozliczeń, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane finansowe, które obejmują dane rachunku bankowego i karty płatniczej.
 • Dane transakcji, które obejmują szczegóły dotyczące płatności na Twoją rzecz lub dokonywanych przez Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług zakupionych od nas przez Ciebie.
 • Dane techniczne, które obejmują adres protokołu internetowego (IP), dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach używanych do uzyskiwania dostępu do tej witryny. 
 • Dane profilu, które obejmują Twój login i hasło, zakupy lub zamówienia dokonane przez użytkownika, jego zainteresowania, preferencje, opinie i odpowiedzi na ankiety. 
 • Dane dotyczące użytkowania, które obejmują informacje o sposobie korzystania z naszej witryny internetowej, produktów i usług. 
 • Dane marketingowe i komunikacyjne, które obejmują Twoje preferencje  dotyczące otrzymywania informacji marketingowych od nas i naszych podmiotów zewnętrznych oraz Twoje preferencje dotyczące sposobu komunikacji.

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy Dane Zagregowane, takie jak dane statystyczne lub demograficzne, w dowolnym celu. Dane Zagregowane mogą być wygenerowane w oparciu o Twoje dane osobowe, ale nie są uważane za dane osobowe w świetle prawa, ponieważ dane te nie ujawniają bezpośrednio ani pośrednio Twojej tożsamości. Na przykład, możemy agregować Dane dotyczące użytkowania w celu obliczenia odsetka użytkowników uzyskujących dostęp do określonej funkcji witryny. Jeśli jednak połączymy  Dane Zagregowane z Twoimi danymi osobowymi, tak aby możliwe było bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowanie Ciebie, traktujemy wtedy takie połączone dane jako Twoje dane osobowe, które będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

Poza zarządzaniem wydarzeniami i frekwencją na takich wydarzeniach w naszych lokalizacjach lub konkretnymi kwestiami związanymi z ochroną zdrowia i  bezpieczeństwem,  nie gromadzimy żadnych Specjalnych Kategorii Danych Osobowych (w tym szczegółów dotyczących rasy lub pochodzenia etnicznego, przekonań religijnych lub filozoficznych, życia seksualnego, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, przynależności do związków zawodowych, informacji o stanie zdrowia oraz danych genetycznych i biometrycznych). Nie gromadzimy również żadnych informacji o wyrokach skazujących .  Jeśli jesteś klientem i korzystasz z naszych produktów lub usług w celu przetwarzania takich danych, prosimy o nieudostępnianie nam takich danych osobowych. W przypadku, jeśli wymagasz od nas, żebyśmy mieli dostęp do takich danych osobowych, jesteś odpowiedzialny za powiadomienie nas o tym, że Twoje dane osobowe, lub niektóre z nich, nalezą do Specjalnej Kategorii Danych Osobowych przed zapewnieniem nam dostępu do takich danych osobowych.

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest wymagane  zgodnie z prawem lub jest konieczne do  zawarcia z Tobą umowy, lub do jej wykonania, a  nie udostępnisz  nam tych danych na nasze żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą z Tobą zawarliśmy lub zamierzamy z Tobą zawrzeć  (na przykład w celu dostarczenia Ci naszych produktów lub usług). W takim przypadku   poinformujemy Cię o tym w odpowiednim czasie. 

4. W JAKI SPOSÓB GROMADZONE SĄ PRZEZ NAS DANE OSOBOWE?

Możemy poprosić Cię bezpośrednio o podanie imienia i nazwiska, stanowiska/tytułu, nazwy firmy, numeru telefonu i adresu e-mail. W niektórych przypadkach, na przykład podczas rejestracji na organizowane przez nas spotkanie, możemy poprosić Cię o dodatkowe istotne informacje, takie jak Twoje wymagania dietetyczne. Za każdym razem, gdy prosimy o podanie danych osobowych, naszym głównym celem jest poprawa i spersonalizowanie Twoich oczekiwań i potrzeb związanych z współpracą z Forterro praz korzystaniem z naszych rozwiązań, a za podstawę prawną takiego działania uważamy nasz uzasadniony interes biznesowy. 

Możesz również zdecydować się na podanie nam swoich danych osobowych, za pomocą a formularza dostępnego na naszej stronie internetowej, lub zapisując się na nasze listy mailingowe lub prosząc o otrzymywanie informacji o naszych produktach lub usługach, a także kupując lub subskrybując nasze oprogramowanie lub usługi, kontaktując się z nami na platformach mediów społecznościowych, jak również uczestnicząc w wydarzeniach zawodowych, marketingowych lub networkingowych, warsztatach i sesjach szkoleniowych organizowanych stacjonarnie lub zdalnie.

Możemy również gromadzić informacje o Tobie, które otrzymujemy z innych źródeł, takich jak np. brokerzy danych osobowych  platformy mediów społecznościowych, zewnętrzni partnerzy biznesowi, dostawcy i profesjonalni doradcy. Informacje gromadzone z innych źródeł są gromadzone  w oparciu o wcześniej udzieloną przez Ciebie zgodę lub dla celów  wynikających z  prawnie uzasadnionych interesów biznesowych, które realizujemy.

Forterro nie kontroluje treści, które  publikujesz na forach społecznościowych swoich firm lub na publicznie dostępnych forach lub platformach społecznościowych.

Na przykład nasze firmy subskrybują usługi dostarczane przez LinkedIn m.in.. w celu rekrutacji pracowników.  lub uzyskania wiedzy na temat osób, które są zainteresowane nawiązaniem z nami współpracy dotyczącej ich usług lub produktów. Usługi Linkedln są dla nas dostępne na podstawie Twojej zgody udzielonej w serwisie LinkedIn, a także sposobu, w jaki  zdecydowałeś się skonfigurować swój profil osobisty w tym serwisie. Powinieneś dokładnie rozważyć, czy chcesz przesyłać dane osobowe na fora lub do platform społecznościowych, a także czy chcesz udostępniać swój profil innym użytkownikom takich mediów. 

Zwracamy uwage że wymienione powyżej sposoby gromadzenia danych osobowych nie są wyczerpujące i że Forterro może również gromadzić i przetwarzać dane osobowe w innym zakresie, jaki będzie konieczny do świadczenia naszych usług. W przypadku, gdy nasze oprogramowanie jest wdrażane w Twojej lokalizacji  lub hostowane w Twoim imieniu u strony trzeciej, z którą zawarłeś umowę i/lub świadczymy usługi w Twojej lokalizacji  (lub strony trzeciej, z którą  zawarłeś umowę), nie mamy kontroli nad danymi, w tym nad danymi osobowymi, do których mamy dostęp w ramach świadczenia usług związanych z oprogramowaniem, konserwacją, wsparciem lub usługami profesjonalnymi.  Zapewnienie takiego dostępu leży w Twojej gestii. W przypadku, gdy dostarczamy oprogramowanie lub usługi za pośrednictwem rozwiązania, w którym hostujemy dane w Twoim imieniu, w tym dane osobowe, których jesteś administratorem, Twoim obowiązkiem  jest określenie, jakie dane, w tym dane osobowe, są przesyłane do takiego rozwiązania.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej automatycznie gromadzimy dane techniczne dotyczące sprzętu, działań i wzorców przeglądania. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą narzędzi analitycznych, plików cookie, historii logowań i innych podobnych technologii. Możemy również otrzymywać dane techniczne o Tobie, jeśli odwiedzasz  inne witryny korzystające z naszych plików cookie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie lub niektóre pliki cookie przeglądarki, lub aby ostrzegała Cię, gdy strony internetowe ustawiają pliki cookie lub uzyskują do nich dostęp. W przypadku wyłączenia lub odrzucenia plików cookie należy pamiętać, że niektóre części tej witryny mogą stać się niedostępne lub nie działać prawidłowo.

5. W JAKI SPOSÓB FORTERRO WYKORZYSTUJE TWOJE DANE OSOBOWE?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Wsparcie:  Nasze zespoły ds. wsparcia i utrzymania naszych produktów  przetwarzają informacje o Tobie, abyśmy mogli przeanalizować incydent lub zgłoszenie, gdy  skontaktujesz się z nami w sprawie takiego incydentu lub zgłoszenia i abyśmy mogli przekazać Ci informacje zwrotne w efektywny sposób. 

Marketing: Nasz zespół ds. marketingu przetwarza w niezbędnym zakresie dane osobowe w celu zapewnienia, że dostarczane  treści promocyjne i edukacyjne (np. wiadomości e-mail, biuletyny, seminaria internetowe) są dla Ciebie istotne lub w inny sposób umożliwiają Ci wyrobienie sobie poglądu na temat tego, czego możesz chcieć lub potrzebować lub co może Cię zainteresować w odniesieniu do naszych produktów i usług. Będziesz otrzymywać od nas komunikację marketingową, jeśli wyrazisz taką chęć.  Ponadto możemy wykorzystywać takie informacje do przeprowadzania badań satysfakcji klientów lub uzyskiwania opinii, komentarzy lub recenzji klientów. O ile nie poprosimy Cię wyraźnie o  zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo), polegamy na uzasadnionym interesie Forterro i Twojej spółki w celu wysyłania jej  odpowiednich komunikatów marketingowych.  Możesz zrezygnować z przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego, klikając w łącze "anuluj subskrypcję" znajdujące się w każdej wysyłanej do Ciebie wiadomości marketingowej. Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu w dowolnym momencie, kontaktując się z privacy@forterro.com. W przypadku wycofania zgody lub rezygnacji z subskrypcji (stosownie do przypadku), zachowamy niektóre dane osobowe (tylko w zakresie, w jakim jest to absolutnie wymagane) na naszej liście "nie kontaktować się". Często publikujemy zdjęcia i filmy naszych klientów (zazwyczaj w ich zakładach, naszych biurach lub podczas wydarzeń). Wszelkie dane osobowe, w tym zdjęcia, wykorzystywane do celów promocyjnych lub edukacyjnych będą publikowane wyłącznie zgodnie z naszą umową o publikację do mediów, która może zostać rozwiązana w dowolnym momencie poprzez kontakt z działem marketingu.

Wydarzenia:  Gdy organizujemy wydarzenia, takie jak np. spotkania, czy konferencje, może zaistnieć potrzeba zebrania Twoich danych osobowych.  Ponadto może zaistnieć potrzeba udostępnienia Twoich danych  podmiotom zewnętrznym, z których pomocy korzystamy przy organizacji takich wydarzeń. W takich przypadkach udostępnimy Twoje dane osobowe tylko w takim zakresie, jaki będzie niezbędny do zapewnienia Ci optymalnych warunków udziału w takim  spotkaniu. Wszelkie wrażliwe informacje, które nam przekażesz, takie jak np. informacje na temat alergii lub innych informacji związanych z Twoim zdrowiem, będą przetwarzane i udostępniane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Sprzedaż: Dopasowanie danych osobowych do indywidualnych celów pomaga naszemu zespołowi sprzedaży zaoferować Tobie lub Twojej firmie najlepsze możliwe rozwiązanie. Dział sprzedaży przechowuje i zarządza danymi kontaktowymi powiązanymi z kontami klientów w celu zarządzania relacjami z klientami. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym klientem, ale widzimy taką możliwość, nasz zespół sprzedaży może się z Tobą skontaktować.  Masz prawo zażądać usunięcia Twoich danych osobowych z naszych rejestrów. Jeśli chcesz, żeby Twoje dane osobowe zostały usunięte, po prostu powiedz o tym naszemu zespołowi, który natychmiast zrealizuje Twoją prośbę. 

Usługi profesjonalne: Jeśli jesteś naszym klientem, nasi konsultanci mogą przetwarzać Twoje dane osobowe, w celu wypełnienia swoich obowiązków w ramach zawartej   z podmiotem Forterro umowy.  

Badania i rozwój:  Możemy dokonywać przeglądów informacji na temat naszych klientów  w celu ulepszania naszych produktów, usług lub realizacji celów strategicznych. Możemy to robić samodzielnie lub za pośrednictwem strony trzeciej i robimy to w oparciu o nasze uzasadnione interesy biznesowe.

Zasoby ludzkie: Korzystamy z firm rekrutacyjnych i stron internetowych w procesie poszukiwania nowych pracowników. Jeśli ubiegałeś się o pracę w jednej z naszych firm lub zarejestrowałeś swoje dane w witrynie kariery w celu uzyskania potencjalnej przyszłej pracy, zapoznaj się z oddzielną polityką prywatności dotyczącą rekrutacji, w tym z wszelkimi obowiązującymi zasadami lokalnymi.

Prawne/finansowe: Jeśli  zawierasz lub zawarłeś już z nami umowę, będziemy przetwarzać Twoje dane kontaktowe w celu wynegocjowania, sporządzenia i zawarcia takiej umowy  oraz w celu jej dalszej realizacji. Ponadto możemy wykorzystywać takie informacje w celu uzyskania porady finansowej, podatkowej lub prawnej, jeśli będzie to konieczne.

6. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe, robimy to w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

 • Wykonanie umowy: Wykorzystanie Twoich danych osobowych  może być konieczne do wykonania umowy, którą z nami zawarłeś lub którą zamierzasz z nami zawrzeć, na przykład w związku z potencjalnym zatrudnieniem lub nawiązaniem współpracy. Prosimy o zapoznanie się z oddzielną informacją o ochronie prywatności pracowników mającą zastosowanie do Forterro. 
 • Zgoda: W przypadku, gdy polegamy na Twojej zgodzie, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w konkretnie określonych celach. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym czasie.
 • Obowiązek prawny: W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa np.  w celu spełnienia zgodnych z prawem żądań uprawnionych organów lub instytucji.
 • Uzasadnione interesy biznesowe: Możemy też przetwarzać Twoje dane osobowe  w uzasadnionym, dla prowadzonej działalności, interesie  Forterro, pod warunkiem że Twoje interesy i podstawowe prawa i wolności  nie są nadrzędne wobec  interesów Forterro.  Nasz uzasadniony interes biznesowy może wynikać np. z faktu, że wykazałeś już zainteresowanie otrzymywaniem informacji o istniejących lub nowych produktach/usługach lub jesteśmy zobowiązani do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Twojej firmy (np. w zakresie świadczenia usługi wsparcia).

Zauważ, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe  na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, dla którego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. 

Zasadniczo nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Wyjątkiem od tej reguły jest np. prośba  o wyrażenie zgody na  wysłanie  bezpośredniej komunikacji marketingowej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. W przypadku wyrażenia zgody dla celów marketingowych możesz w dowolnym momencie wycofać taką zgodę, klikając odpowiedni link w wiadomości e-mail lub SMS.

Poniżej przedstawiamy, w formie tabeli, cele przetwarzania Twoich danych osobowych, rodzaj danych osobowych jakie przetwarzamy we wskazanym celu   oraz podstawy prawne, na których  opieramy przetwarzanie danych.   W przypadku powoływania się na uzasadnione interesy mogą one być różne w zależności od okoliczności:

   
Cel/działanieRodzaj danychPodstawa prawna przetwarzania, w tym podstawa uzasadnionego interesu
Zarejestrowanie Cię jako nowego klienta

(a) Dane identyfikacyjne

(b) Dane kontaktowe

 

Wykonanie umowy.

Realizacja Twoich zamówień, w tym:

(a) Zarządzanie płatnościami, opłatami i obciążeniami

(b) Dochodzenie należności

(a) Dane identyfikacyjne

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane finansowe 

(d) Dane transakcji 

(e) Dane dotyczące marketingu i komunikacji

(a) Wykonanie umowy 

(b) Uzasadniony interes biznesowy (odzyskanie należności)

Zarządzanie naszymi relacjami, które obejmuje:

(a) Powiadamianie   o zmianach naszych warunków lub polityki prywatności

(b) Prośbę o napisanie recenzji lub wypełnienie ankiety

(a) Dane identyfikacyjne

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane profilu 

(d) Dane dotyczące marketingu i komunikacji 

(a) Wykonanie umowy 

(b) Obowiązek prawny

(c) Uzasadniony interes biznesowy ( aktualizowanie naszych rejestrów i badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług)

Umożliwienie Ci wzięcie udziału w losowaniu nagród, konkursie lub wypełnieniu ankiety

(a) Dane identyfikacyjne

(b) Dane kontaktowe

(c) Dane profilu 

(d) Dane dotyczące użytkowania 

(e)  Dane dotyczące marketingu i komunikacji

(a) Wykonanie umowy (b) Uzasadniony interes biznesowy (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je rozwijać i rozwijać naszą działalność)
Zarządzanie i ochrona naszej działalności oraz administrowanie  stroną internetową (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testowanie, utrzymanie systemu informatycznego, wsparcie, raportowanie i hosting danych) 

(a)  Dane identyfikacyjne

(b)  Dane kontaktowe

(c) Dane techniczne

(a)  Uzasadniony interes biznesowy (prowadzenie naszej działalności, świadczenie usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwo sieci, zapobieganie oszustwom oraz w kontekście reorganizacji działalności lub restrukturyzacji grupy)

(b)  Obowiązek prawny

Dostarczanie   odpowiednich treści na stronie internetowej i reklam oraz badanie skuteczności reklam, które wyświetlamy na naszej stronie.

(a) Dane identyfikacyjne

(b) Dane kontaktowe

(c)  Dane profilu 

(d)  Dane dotyczące użytkowania 

(e)  Dane dotyczące marketingu i komunikacji 

(f) Dane techniczne

 

Uzasadniony interes biznesowy (badanie, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, w celu ich rozwoju, rozwoju naszej działalności i informowanie o naszej strategii marketingowej).
Wykorzystanie analizy danych w celu ulepszenia naszej strony internetowej, produktów/usług, marketingu, relacji z klientami i doświadczeń.

(a) Dane techniczne 

(b)  Dane dotyczące użytkowania 

Uzasadniony interes biznesowy (określenie typów klientów naszych produktów i usług, aktualizowanie i dostosowywanie naszej strony internetowej, rozwijanie naszej działalności i informowania o naszej strategii marketingowej).
Propozycje i zalecenia dotyczące towarów lub usług, które mogą Cię zainteresować

(a) Dane identyfikacyjne (b) Dane kontaktowe

(c) Dane techniczne 

(d)  Dane dotyczące użytkowania 

(e) Dane profilu 

(f)  Dane dotyczące marketingu i komunikacji

Uzasadniony interes biznesowy (rozwój naszych produktów/usług i rozwój naszej działalności)
   

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy je wykorzystać z innego powodu, a powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. 

Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W pewnych okolicznościach będziemy udostępniać Twoje dane osobowe  w ramach Forterro, jeśli będzie to konieczne, w celu opracowywania lub ulepszania produktów i usług lub świadczenia usług i wypełniania naszych zobowiązań umownych. 

Forterro wykorzystuje scentralizowaną infrastrukturę i sieci IT grupy dla wielu swoich funkcji, korzystając z dużych dostawców rozwiązań IT (np. systemy automatyzacji marketingu, CRM, automatyzacja usług profesjonalnych, IT dla przedsiębiorstw); w takich okolicznościach wszystkie spółki Forterro korzystają, jeżeli jest to możliwe, z tego samego rozwiązania na zasadzie współdzielenia.  Kontrolujemy dostęp do takich danych osobowych w niezbędnym zakresie, korzystając z dostępnych funkcji w ramach odpowiedniej infrastruktury i sieci IT grupy Forterro.  Tacy dostawcy rozwiązań informatycznych dla Forterro mogą być zlokalizowani poza Wielką Brytanią, UE/EOG lub Szwajcarią lub  mogą wymagać możliwości udostępniania określonych danych osobowych do lokalizacji znajdujących się poza Wielką Brytanią, UE/EOG lub Szwajcarią. 

Pracownicy naszych oddziałów w Indiach, Stanach Zjednoczonych i Maroku (jeśli ma to zastosowanie do produktu lub usługi, z których korzystasz) mają dostęp do danych osobowych tylko do odczytu wymaganych do rozwiązywania zgłoszeń pomocy technicznej lub świadczenia innych profesjonalnych usług zgodnie z odpowiednią umową. Możemy potrzebować, abyś dostarczył  nam lub abyśmy mogli pobrać od Ciebie bazę danych klienta w przypadkach, gdy potrzebne to będzie do zapewnienia wsparcia lub wykonania innej czynności w odniesieniu do produktu lub usług. Pobranie bazy danych klienta  nastąpi tylko wtedy, gdy uzyskamy zgodę klienta lub klient zapewni nam dostęp. W takich przypadkach nie przechowujemy, nie zarządzamy, nie udostępniamy, nie zmieniamy ani nie usuwamy żadnych danych osobowych przechowywanych w bazie danych po zamknięciu zgłoszenia.

Możemy również udostępniać Twoje dane osobowe  stronom trzecim w określonym celu lub w celu wykonania określonego zadania w naszym imieniu. Korzystamy z usług partnerów biznesowych przy świadczeniu niektórych naszych usług lub dla innych potrzeb w związku z naszymi produktami i usługami. Możemy udostępniać dane osobowe tym partnerom biznesowym w celu nawiązania współpracy z Tobą w zakresie świadczenia określonych usług. Ponieważ zintegrowaliśmy nasze produkty z innymi systemami, współpracujemy z partnerami zewnętrznymi, aby zapewnić naszym klientom najlepszy możliwy produkt. W niektórych przypadkach możemy być zmuszeni do przekazania naszym partnerom zewnętrznym Twoich danych osobowych w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie korzystania z ich produktów i ich integracji. Ponadto może to obejmować wykorzystanie Twoich danych do celów marketingowych i badań rynkowych, jeśli uważamy, że oferta, produkt lub usługa, która pochodzi od nas lub naszych partnerów zewnętrznych może Cię zainteresować.

Może też dojść do sytuacji w której będziemy udostępniać Twoje dane osobowe  stronom trzecim jako nabywcom prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa lub innych naszych aktywów. Alternatywnie, możemy dążyć do przejęcia innych firm lub połączenia się z nimi. Jeśli dojdzie do zmiany w naszej działalności, nowi właściciele lub przejęte podmioty będą wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w niniejszej polityce prywatności.

W przypadku, gdy firma Forterro udostępnia Twoje dane osobowe  innym podmiotom, zapewniamy, że udostępnienie danych następuje zgodnie z prawem, a udostępniane są  wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne firmie Forterro do korzystania lub świadczenia odpowiednich usług lub w celu zapewnienia możliwości skorzystania z innych dodatkowych produktów lub usług, w tym produktów lub usług naszych partnerów. Wymagamy od wszystkich takich podmiotów zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i przetwarzania ich zgodnie z prawem. Nie zezwalamy naszym zewnętrznym dostawcom usług na wykorzystywanie Twoich danych osobowych do ich własnych celów i zezwalamy im wyłącznie na przetwarzanie Twoich danych osobowych  w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami.  Forterro nie sprzedaje Twoich danych osobowych.

8. PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Zasadniczo przetwarzamy Twoje dane osobowe na terenie Wielkiej Brytanii lub UE/EOG. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza Wielką Brytanię lub UE/EOG, takie przekazywanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i wymagamy, aby podmiot otrzymujący, jeśli znajduje się w kraju poza UE/EOG, posiadał odpowiednie poziomy ochrony danych i zabezpieczeń, takie jakie wymagane są w Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, a  które opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej dotyczących adekwatności.  Alternatywnie, możemy zawrzeć odpowiednie i obowiązujące umowy na mocy odpowiednich przepisów dotyczących przekazywania danych osobowych,  korzystając w tym celu ze standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską ("Standardowe klauzule umowne UE"). Standardowe klauzule umowne UE można znaleźć pod następującym linkiem:  https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en.  Podstawa prawna takiego przekazywania danych jest określona powyżej.

10. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Zgodnie z prawem musimy przechowywać podstawowe informacje o naszych klientach przez obowiązujący ustawowy okres przedawnienia po tym, jak przestaną być klientami do celów podatkowych i audytowych.   W innych przypadkach będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym w celu spełnienia wszelkich wymogów prawnych, regulacyjnych, podatkowych, księgowych lub sprawozdawczych. Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres, taki jak ustawowy okres przedawnienia w przypadku naruszenia umowy, w przypadku złożenia  skargi, lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że istnieje perspektywa sporu sądowego w odniesieniu do naszych relacji z Tobą.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i rodzaj danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe  oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne, regulacyjne, podatkowe, księgowe lub inne.

Jeśli jesteśmy w stanie zanonimizować Twoje dane osobowe  (tak, aby nie można ich było już Tobą powiązać), możemy przechowywać te informacje przez czas nieokreślony, ponieważ nie będą  to już dane osobowe. 

11. TWOJE PRAWA

Bardzo poważnie traktujemy odpowiedzialność za Twoje dane osobowe. Masz prawo  wglądu do swoich danych osobowych oraz, w stosownych przypadkach, do ich aktualizacji. Możesz zażądać wglądu do swoich danych osobowych, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@forterro.com. W temacie wiadomości e-mail należy wpisać "Wniosek ws. danych osobowych", aby nieco przyspieszyć działanie. 

Możesz również skontaktować się z nami, jeśli uważasz, że posiadane przez nas  dane osobowe są nieprawidłowe, a także  jeśli uważasz, że nie jesteśmy już uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych i chcesz, żebyśmy je usunęli. Masz również prawo do wniesienia do nas sprzeciwu wobec przetwarzania  przez nas Twoich danych osobowych, możesz też zażądać ograniczenia ich przetwarzania albo wycofać swoją zgodę na ich przetwarzanie, a w pewnych okolicznościach możesz zabrać swoje dane osobowe ze sobą,  zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek innych pytań dotyczących sposobu wykorzystywania Twoich danych osobowych lub niniejszej Polityki prywatności. 

Masz prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiania Twoich wątpliwości  przed zwróceniem się do odpowiedniego organu nadzorczego, dlatego prosimy o kontakt z nami w pierwszej kolejności. Ograniczenie lub usunięcie danych osobowych użytkownika może spowodować, że firma Forterro nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wobec Ciebie lub Twojej firmy. 

W każdej z powyższych sytuacji lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem privacy@forterro.com.

Nie będziesz musiał uiszczać opłaty za dostęp do swoich danych osobowych (ani za skorzystanie z innych praw). Możemy jednak naliczyć uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. Alternatywnie, w takich okolicznościach możemy odmówić spełnienia Twojego żądania.

Może zaistnieć potrzeba zażądania od Ciebie określonych informacji, które pomogą nam potwierdzić Twoją tożsamość i zapewnić Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych (lub skorzystania z innych przysługujących Ci praw). Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zapewnienie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa ich otrzymać. Możemy również skontaktować się z Tobą , aby poprosić Cię o dalsze informacje w związku z Twoim żądaniem w celu przyspieszenia naszej odpowiedzi.

Staramy się odpowiadać na wszystkie uzasadnione wnioski w ciągu jednego miesiąca. Czasami może to potrwać dłużej niż miesiąc, jeśli wniosek jest szczególnie złożony lub złożono wiele wniosków. W takim przypadku powiadomimy Cię o tym fakcie i będziemy informować na bieżąco o postępach. 

12. ZMIANY

Ważne jest, aby przechowywane przez nas Twoje dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy o informowanie nas o wszelkich zmianach Twoich danych osobowych w trakcie współpracy z nami.

Od czasu do czasu możemy zmieniać lub aktualizować niniejsze zasady, aby zaktualizować nasze procesy lub zachować zgodność ze zmianami wprowadzonymi w odpowiednich przepisach prawa. Zalecamy regularne odwiedzanie tej strony, aby być na bieżąco ze sposobem przetwarzania danych osobowych.

13. INFORMACJE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, prosimy o kontakt pod adresem privacy@forterro.com.  Alternatywnie, prosimy o zapoznanie się z listą kontaktów, którą można znaleźć poniżej, w tym z danymi kontaktowymi naszych inspektorów ochrony danych.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Kontakty Grupy Forterro - Jeeves Information Systems AB

RolaNazwaAdresE-mail

 Inspektor Ochrony Danych Grupy Forterro

 

 Juliana Akello

Jeeves Information Systems AB

Box 1042, 

101 38 

Sztokholm, Szwecja

 

privacy@forterro.com

Dyrektor ds. Prawnych

 

Polly Eldridge

Forterro UK Ltd

3 Cavendish Square

Londyn

W1G 0LB

 

privacy@forterro.com

Wyznaczeni w spółkach Forterro Inspektorzy Ochrony Danych:

FirmaRolaAdresE-mail
Abas Software GmbH (Niemcy)Inspektor Ochrony Danych 

Gartenstrasse 67 Karlsruhe, 76135 Niemcy

 

datenschutz-extern@abas.de
BPSC Sp z o o (Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o.) (Polska)Inspektor Ochrony Danych

aleja Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice, Polska

 

iod@bpsc.com.pl
MyFactory International GmbH (Niemcy) 

 
Inspektor Ochrony DanychHolzhofer Consulting GmbH
Lochhamer Straße 31 
82152 Planegg 
Tel.: (0 89) 1 25 01 56 00
datenschutzbeauftragter-myfactory@holzhofer-consulting.de

Jeśli nie ma wymienionego Inspektora Ochrony Danych dla spółki Forterro, z którą chcesz się skontaktować, skorzystaj z danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych Grupy Forterro.

ODPOWIEDNIE KRAJOWE ORGANY NADZORCZE DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

KrajDane kontaktowe odpowiednich organów ochrony danych 
undefined Bułgaria

Komisja Ochrony Danych Osobowych (w języku bułgarskim: Комисия за защита на личните данни, "Komisja").

 

kzld@cpdp.bg
www.cpdp.bg

 2 Profesor Tsvetan Lazarov, Sofia 1592
Bułgaria

 

undefined Francja

Krajowa Komisja Informatyki i Wolności (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, CNIL)

www.cnil.fr

 

Adres: 
3 place de Fontenoy 
TSA 80175 
75334 Paris Cedex 07

 Telefon 
01 53 73 22 
22 01 53 73 22 00

Niemcy

(Karlsruhe)

Krajowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji w Badenii-Wirtembergii


https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/kontakt-aufnehmen/


Adres biura: 
Lautenschlagerstraße 20 
70173 Stuttgart

 Adres pocztowy
Skrytka pocztowa 10 29 32 
70025 Stuttgart

E-mail: poststelle@lfdi.bwl.de
 Telefon: 0711/61 55 41 - 0Fax: 0711/61 55 41 - 15

Niemcy

(Monachium)

Urząd Ochrony Danych Bawarii

 

https://www.lda.bayern.de/de/index.html

 

Adres biura:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

Promenada 18

91522 Ansbach

 

Adres pocztowy:

Postfach 1349

91504 Ansbach

 

E-mail: poststelle@lda.bayern.de

Telefon: +49 (0) 981 180093-0

 

undefined Maroko

Krajowa Komisja Ochrony Danych Osobowych (Commission Nationale de Protection des Données Personnelles)

 

https://www.cndp.ma/fr/


 Adres:
Stały Sekretariat
Stały Sekretariat 
Imm. Les patios, Av.  Annakhil, 3ème Etage, Hay Riyad Rabat, Maroc 
Kontakt 
E-mail: secretariat.permanent@rapdp.org

 Telefon : 
+212
 5 37 57 11 24 
+212 5 37 71 70 73

 Faks :
 +212 5 37 57 21 41

undefined Polska

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

https://uodo.gov.pl/


 Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Urząd Ochrony Danych Osobowych
Stawki 2 
00-193 Warszawa 
Polska

 Tel. 
+48 22 531 
03 00 
Fax +48 22 531 03 01
E-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

undefined Szwecja

Szwedzki Urząd Ochrony Prywatności (Integritetsskyddsmyndigheten) 

 

www.imy.se


 Adres pocztowy 
Box 8114 
104 20 Sztokholm 
Szwecja

 Adres do odwiedzin
Fleminggatan 14, 7th Floor 
112 26 Sztokholm 
Szwecja

 Numer telefonu:  +46 8 657 61 00 
E-mail: imy@imy.se

undefined Szwajcaria

Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC)

https://www.edoeb.admin.ch/

Feldeggweg 1 
CH - 3003 Berno Szwajcaria
Telefon: +41 (0)58 462 43 95 Fax: +41 (0)58 465 99 96

undefined WIELKA BRYTANIA

Komisarz ds. Informacji

www.ico.org.uk

Wycliffe House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire SK9 5AF Tel 0303 123 1113 (lub +44 1625 545745 w przypadku połączeń zagranicznych) Fax 01625 524510

 

Jeśli nie ma wymienionego organu nadzoru ds. ochrony danych osobowych dla spółki Forterro, z którą chcesz się skontaktować, skorzystaj z danych kontaktowych Inspektora Ochrony Danych Grupy Forterro.

 


 

 

SPÓŁKI Z GRUPY FORTERRO

Nazwa firmySzczegóły firmyZarejestrowany w
undefined 123 Insight Limited

4624870

 

10 Mill Court 
The Sawmills, Durley 
Southampton, Hampshire 
SO32 2EJ 
Wielka Brytania

 

+44 1489 860851 

info@123insight.com

 

undefined WIELKA BRYTANIA
undefined Abas Business Solutions Poland sp. z o.o. **

KRS: 0000621761

 

Al. W. Roździeńskiego 188c 
40-203 Katowice

+48 32 797 63 90

office@abas-poland.com

 

undefined Polska
undefined abas Force (China) Limited

1397775

 

Pokój 712, B1, How More Business Center, nr 2277 Zuchongzhi Road 
201203 Pudong Xinqu

+86 21 6845 0030

info@abas.cn

            

undefined Chiny
undefined abas Force (India) Pvt Ltd.

U2700MH2010PTC203123

 

B-501, Supreme Business Park 
Supreme City, Powai 
400076 Mumbai

+91-22-69931637

inquiry@abas-erp.in

 

undefined Indie
undefined abas Software GmbH

HRB 734651 (Mannheim)

 

Gartenstraße 67 
76135 Karlsruhe

+49 721 96723-263

hallo@abas.de

 

undefined Niemcy
undefined abas USA Inc.

58131334

 

20098 Ashbrook Place, Suite 240, Ashburn, Wirginia, 20147, USA


+703-444-2500

info@abas-usa.com

 

undefined USA
undefined Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o. (BPSC)

KRS: 0000705385

 

Aleja Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice

32 349 35 00

 

undefined Polska

Forterro Bulgaria Limited

 

206736609

 

Megapark Office Building 
115G Tsarigradsko Shosse Blvd. fl. 9, Office myFlex
1784 Sofia 
Bułgaria

 

undefined Bułgaria

Forterro France SAS

 

331 024 547

 

10 rue Alfred Kastler 
14000 Caen 
Francja

 

undefined Francja
undefined Forterro UK Ltd

11936112

 

3 Cavendish Square

Londyn

W1G 0LB

 

undefined WIELKA BRYTANIA

Jeeves Information Systems AB

 

556343-4215

 

World Trade Center 
Kungsbron 1 / 
Klarabergsviadukten 70 
Sektion F - Plan 8 
111 22 STOCKHOLM
SZWECJA

 

+46 8 587 099 00

 

undefined Szwecja
undefined Jeeves Information Systems Pvt Ltd.

U72200KA2014FTC074177

 

World Trade Centre, Brigade Gateway, 20th Floor, Dr. Rajkumar Road, Rajajinagar, Bangalore-560 0055, Karnataka, Indie

 

undefined Indie
undefined myfactory Holding AG

CHE-238.720.902 
CH-ID: CH-320-3079439-0

 

Zürcher Strasse 66b 9000 St. Gallen, Szwajcaria

undefined Szwajcaria
undefined myfactory Holding GmbH

HRB 183 190 (Muenchen)

 

Rosenheimer Str. 141h 81671 Muenchen

 

undefined Niemcy
undefined myfactory International GmbH

HRB 183 191 (Muenchen)

 

Rosenheimer Str. 141h 81671 Muenchen

 

undefined Niemcy
undefined myfactory Software Schweiz AG

CH-320.3.062.694-7

 

Zürcher Strasse 66b, 9000 St. Gallen, Schweiz

 

undefined Szwajcaria
undefined ProConcept SA

CHE-106.168.271 
(Kanton Berno)

 

Le Véle 2, CH-2605 Sonceboz-Sombeval, Lozanna, Szwajcaria

 

undefined Szwajcaria
undefined Proffix Software AG

CHE-101.791.706

 

Bahnhofstrasse 17A - 7323 Vilters-Wangs, Szwajcaria

 

undefined Szwajcaria
undefined Silog International SAU 

14675

 

147 Boulevard Mohamed V, 6eme Etage No. 11, Tangers Morocco

 

undefined Maroko

Sylob Maroc Sau

 

318211

 

Nearshore Park Shore 10 RDC - Plateau 003, 1100 Bd Al Qods Sidi Maarouf, Casablanca

 

undefined Maroko
undefined Wise Software (UK) Limited

04633298

 

Newton Court, Saxilby Enterprise Park, Skellingthorpe Road, Saxilby, Lincoln, LN1 2LR

 

undefined WIELKA BRYTANIA

 

** Nie podlega niniejszej Polityce prywatności.