Kadry

Kapitał zawarty w zasobach ludzkich jest bez wątpienia jednym z głównych atutów współczesnych firm. Odpowiednie wykorzystanie i rozwój potencjału kadrowego stanowi podstawę realizacji celów każdej organizacji i decyduje o jej przewadze konkurencyjnej. Aby efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi konieczny jest szybki dostęp do informacji na temat posiadanych kadr, a także możliwość wielowymiarowego analizowania tych danych.

Moduł Kadry Płace, będący częścią pakietu BPSC, uwzględnia powyższe potrzeby. Służy do przechowywania i przetwarzania wszelkich danych o pracownikach, przebiegu ich pracy zawodowej, absencjach, stażach i harmonogramach pracy. Umożliwia definiowanie rozmaitych wzorów pism kadrowych i dokumentów zgłoszeniowych do ZUS. Może być modyfikowany i rozwijany stosownie do potrzeb organizacji. Doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach o różnych strukturach organizacyjnych i dowolnej liczbie zatrudnionych. Dzięki rozbudowanym mechanizmom ochrony i poufności danych może bez przeszkód funkcjonować w firmach o strukturach rozproszonych. 

Program spełnia wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa i jest na bieżąco aktualizowany zapewniając dostosowanie do zmieniających się przepisów. 

Dostosowywanie do przepisów prawa
Dostosowywanie do przepisów prawa
Kartoteki osobowe
Kartoteki osobowe
Zatrudnienie
Zatrudnienie
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
Planowanie i rozliczanie czasu pracy
Kwalifikacje w BHP
Kwalifikacje i BHP
PPK
Pracownicze Plany Kapitałowe
e-Akta
e-Akta
Praca zdalna i work-life balance
Praca zdalna i work-life balance

Kartoteki osobowe

Centralnym elementem jest kartoteka osobowa pozwalająca na ewidencjonowanie, przeglądanie i aktualizowanie informacji o osobach zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Wprowadzanie danych ułatwiają indywidualnie zdefiniowane kartoteki pomocnicze. Użytkownik sam decyduje o tym, jakie informacje i o jakim stopniu szczegółowości będą ewidencjonowane. Oprócz podstawowych danych identyfikacyjnych i adresowych pracowników kartoteka gromadzi m.in.: informacje o członkach rodzin, zatrudnieniu, danych ubezpieczeniowych, stażach, , zajęciach sądowych, kwalifikacjach, karach i nagrodach, ekwiwalentach urlopowych oraz dowolnych, konfigurowalnych cechach osób. Z poziomu kartoteki osobowej otrzymujemy również pełen dostęp do wszystkich powiązanych informacji takich jak rejestry związane z czasem pracy czy kartotekami płacowymi.

Kartoteki osobowe
Zatrudnienie

Zatrudnienie

System prowadzi pełną ewidencję informacji o przebiegu zatrudnienia. W kartotece generowane są kolejne umowy zawierane z pracownikiem, w tym umowy cywilnoprawne, kontrakty menedżerskie, informacje o przyczynach zmian warunków zatrudnienia, sposobach rozwiązania, wielkości i rodzaju stawki, szczególnych warunkach pracy. Funkcjonalność obejmuje również mechanizmy obsługi umów kontraktowych Dla jednej osoby mogą istnieć równorzędne zatrudnienia, np. dodatkowa umowa na 1/4 etatu. Przy rejestrowaniu umów cywilno-prawnych system podpowiada, jakie ubezpieczenia są obowiązkowe dla określonej umowy.  

Planowanie i rozliczanie czasu pracy

System znacznie usprawnia planowanie i rejestrację czasu pracy. Użytkownik ma możliwość zdefiniowania indywidualnych harmonogramów dla pracowników pracujących w różnych systemach (czterobrygadowy, ciągły). Ewidencja czasu pracy odbywa się w oparciu o karty pracy bądź na podstawie informacji pobranych z zewnętrznych systemów rejestracji czasu pracy, wykorzystujących czytniki kart. Można także korzystać z kalendarza zakładowego.  

System rejestruje i na bieżąco analizuje nieobecności pracowników. W zależności od przyczyny nieobecności przechowuje dodatkowe dane (np. w przypadku choroby datę dostarczenia zaświadczenia lekarskiego). Umożliwia również pobieranie e-ZLA oraz różne tryby rozliczania godzina nadliczbowych. Na podstawie powyższych danych w module płacowym prowadzone się rozliczenia wynagrodzeń pracowników. 

Planowanie i rozliczanie czasu pracy
Kwalifikacje i BHP

Kwalifikacje i BHP

Moduł służy do definiowania kwalifikacji zawodowych i BHP, prowadzenia ewidencji badań okresowych i innych oraz gromadzenia wszelkich informacji o uprawnieniach i umiejętnościach zatrudnionego personelu. Rozbudowane opcje budowy rodzajów, ocen, powiązań oraz akcji grupowych umożliwiają własną definicję systemu słowników odzwierciedlających potrzebę przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania kwalifikacjami pracowników. W zakresie BHP moduł umożliwia również prowadzenie rejestru wypadków oraz definiowanie i obserwację różnych zagrożeń/czynników szkodliwych obserwowanych w miejscu pracy, wspomagając proces oceny ryzyka zawodowego. 

Pracownicze Plany Kapitałowe

System BPSC pozwala na rejestrację procesów związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Od wyboru instytucji finansowej, której pracodawca powierza zarządzanie PPK, przez rejestrację umowy z instytucją, rejestrację pracowników przystępujących do PPK, wysyłkę danych PPK do instytucji finansowej po rozliczenie PPK. Pracodawca dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK pracownika, która otwiera dla niego imienny rachunek, na którym będą gromadzone oszczędności. Cała wymiana i rozliczenie PPK dokonuje się z poziomu systemu ERP. 

Pracownicze Plany Kapitałowe
e-Akta

e-Akta

Funkcjonalność umożliwia dodawanie i wyświetlanie załączników - dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy - przypisanych do osoby w ramach danej firmy, podzielonych na foldery według rodzajów akt osobowych. Dostęp do e-teczek znajduje się w kartotece osobowej pracownika. Funkcjonalność może być połączona z modułem Zarządzania Obiegiem Informacji w celu stworzenie indywidualnych procedur obiegu informacji. Zarządzania dostępnością dokumentacji podlega konfiguracji poprzez rozbudowane mechanizmy praw do załączników. 

Praca zdalna

Praca zdalna polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika (w tym pod adresem zamieszkania pracownika) i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. W celu prawidłowego obsłużenia pracy zdalnej w systemie funkcjonują dedykowane kartoteki umożliwiające rejestrację oświadczeń o pracę zdalną oraz rejestrację okresów pracy zdalnej. Dla obsłużenia możliwych trybów i przypadków wynikających z przepisów, dostępne są dodatkowe kartoteki pomocnicze umożliwiające konfigurację w zakresie definiowania kwot ryczałtów dla pracy zdalnej czy definiowania rodzajów pracy zdalnej. Wprowadzone rozwiązania umożliwiają zarówno rozliczanie pracy zdalnej całkowitej, jak i hybrydowej z zastosowaniem odpowiednich, definiowalnych sposobów rozliczenia. 

Praca zdalna