Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika

Funkcjonalność Odzież Robocza i Wyposażenie Pracownika jest integralną częścią rozwiązania BPSC. Aplikacja znacznie usprawnia zarządzanie odzieżą roboczą i środkami ochrony oraz optymalizuje koszty działania przedsiębiorstwa w tym zakresie. Zapewnia pełną kontrolę ilości wydawanych środków oraz informuje o okresach ich używalności. 

Zarządzanie środkami ochrony i higieny

System umożliwia czytelne definiowanie poszczególnych środków ochrony oraz higieny, wraz z ich niezbędnymi cechami. Moduł precyzyjnie definiuje podstawowe rozmiary odzieży dla pracowników. Te dane są wykorzystywane przy sporządzaniu zapotrzebowań na odzież roboczą i ochronną. Poziom szczegółowości dotyczący rozmiarów odzieży zależy od użytkownika systemu. Moduł umożliwia również ewidencjonowanie ekwiwalentów przyznawanych w zamian za odzież roboczą i środki ochrony. 

Zarządzanie
Tworzenie przydziałów

Tworzenie przydziałów

Rozwiązanie współpracuje z kartoteką osobową pracowników z części kadrowo – płacowej systemu. Dzięki temu w łatwy i czytelny sposób można stworzyć tzw. grupy stanowisk pracy, które odzwierciedlają faktyczną strukturę zatrudnienia istniejącą w danym przedsiębiorstwie. Grupy te z kolei powiązane są z tzw. tabelami przydziałów. W prosty sposób informują one użytkowników systemu o obowiązujących w przedsiębiorstwie normach wydawania środków ochrony dla danego stanowiska lub grupy stanowisk. Ilość tabel przydziałów wynika z faktycznych potrzeb spółki i może być nieograniczona. W przypadku utraty lub wcześniejszego zużycia środków, przydziały można tworzyć automatycznie lub indywidualnie dla konkretnego pracownika. 

Realizacja zapotrzebowań i wydań

Współpraca rozwiązania z funkcjonalnością obejmującą gospodarkę materiałową umożliwia zainicjowanie procesu wydań niezbędnych środków pracownikom. Z poziomu zatwierdzonych przydziałów dostępne są opcje związane z generacją zapotrzebowani do dalszego procedowania przez jednostki zajmujące się realizacją zakupów, bądź generacją odpowiednich dokumentów magazynowych – do realizacji wydań na stosownych magazynach. Możliwe jest grupowanie podobnych elementów wydawanych pracownikom i tworzenie raportów dotyczących np. zużycia danego elementu, czy kosztów poniesionych na zakup danej grupy środków w konkretnym czasie. 

Realizacja