Płace

Moduł obsługuje rozliczania i wypłacanie wynagrodzeń. Na podstawie informacji o czasie pracy i należnych płatnościach oblicza wartość wynagrodzenia, wysokość składek do ZUS i na ubezpieczenia zdrowotne oraz wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Możliwość indywidualnego definiowania składników płacowych i wyznaczania dowolnej liczby formuł wyliczania wynagrodzeń pozwala na obsługę różnych systemów płacowych. Precyzyjne rozliczanie kosztów wynagrodzeń ułatwia planowanie kosztów osobowych.  

Kartoteki płacowe

W module płacowym w łatwy i szybki sposób tworzone są dokumenty płacowe, będące zbiorami informacji o wielu elementach wynagrodzenia dla każdego pracownika lub określonej ich grupy np. wybranej jednostki organizacyjnej lub grupy hierarchicznie uporządkowanych jednostek. Szybki dostęp do informacji o składnikach wynagrodzeń pracowników i ich analiza w różnych przekrojach umożliwiają budowanie motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz programów lojalnościowych. Możliwa jest natychmiastowa generacja różnych, zdefiniowanych zaświadczeń płacowych dla wybranej osoby za dowolnie wybrany okres z uwzględnieniem składników płacowych wypłaconych pracownikowi w podanym okresie. Kartoteki płacowe mogą też być udostępniane samym pracownikom, w formie zestawień dostępnych poprzez Portal Pracowniczy. 

Kartoteki płacowe
Rozliczenia list płac

Rozliczenia list płac

Określone w systemie algorytmy zawierają standardowe schematy obliczania płac dla poszczególnych list. Listy można tworzyć w zależności od potrzeb, osobno dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę lub umowy cywilno - prawne, a także z podziałem na pracowników fizycznych i umysłowych. Algorytmy te mogą być modyfikowane i przystosowywane do potrzeb firmy. Dla każdego pracownika możemy obliczyć jedną główną listę płac i nieograniczoną liczbę list dodatkowych. Stworzone listy przechowywane są przez dowolnie długi okres, co pozwala na analizę wynagrodzeń w czasie dla wszystkich lub wybranych pracowników.

Moduł zapewnia narzędzia do zmian wartości składników płacowych w ramach wybranej listy płac. Dane o wysokości wynagrodzenia, okresie i przyczynie nieobecności są podstawą do obliczenia wartości przysługujących pracownikom zasiłków, składek, dodatków i pozostałych zależnych elementów.

Dokładne rozliczanie wynagrodzeń pracowników odbywa się poprzez odpowiednie ich zaksięgowanie w systemie finansowo - księgowym. Każdemu pracownikowi, a także każdemu składnikowi płacowemu, możemy przyporządkować konta księgowe i schematy dekretacji. Każdej jednostce organizacyjnej przypisane jest stanowisko kosztów. Kalkulację kosztów stosuje się dla roku rozrachunkowego i dla danego planu kont. Umożliwia ona definiowanie pozycji kalkulacyjnej konkretnego składnika płacowego. 

Przelewy

System ułatwia wykonywanie wszelkich operacji związanych z przelewami zarówno dla pracowników, jak i w ramach innych rozliczeń. Przelewy mogą być emitowane indywidualnie lub zbiorczo. Program, dzięki współpracy z modułem finansowo-księgowym oraz systemami bankowymi, umożliwia realizację przelewów w formie elektronicznej bezpośrednio z poziomu kartotek płacowych. Aplikacja może obsługiwać wiele różnych systemów bankowych. Sposób wypłaty dla poszczególnych pracowników może być uzależniony od ich indywidualnych preferencji. Pracownik ma możliwość zadeklarowania maksymalnej kwoty, jaka ma zostać przelana na jego ROR. Ze względu na tajność kont tabela rachunków bankowych osób widoczna jest tylko w module Płace. Istniejąca kartoteka przelewów pozwala na przeglądanie przelewów w podziale na zrealizowane i niezrealizowane w danym roku podatkowym. 

ZUS

Na podstawie danych zarejestrowanych w poszczególnych modułach system automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do ZUS. Pliki z dokumentami zapisane są w formacie umożliwiającym ich odczytanie przez program Płatnik. System tworzy także dokumenty rozliczeniowe wymagane przez Urzędy Skarbowe. Wszystkie dane przesyłane do ZUS są przechowywane i przetwarzane w bezpieczny sposób, zgodny z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa oraz zachowaniem zasad poufność informacji. 

ZUS
PFRON

PFRON

Funkcjonalność przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw działających w formie Zakładów Pracy Chronionej. Nasze zaawansowane narzędzia umożliwiają łatwe rejestrowanie pracowników z niepełnosprawnościami, monitorowanie zatrudnienia w Zakładach Pracy Chronionej oraz automatyzację procesów związanych z raportowaniem. Błyskawiczny dostęp do danych, precyzyjne generowanie dokumentów zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz personalizowane raporty to tylko niektóre z funkcji, które sprawią, że obsługa PFRON stanie się szybka, bezbłędna i efektywna.

e-Dokumenty

System oferuje zaawansowaną funkcjonalność w zakresie e-Dokumentów, umożliwiając firmom skuteczne i efektywne zarządzanie procesami podatkowymi. Moduł automatycznie generuje e-Deklaracje na podstawie danych kadrowo-płacowych, eliminując potrzebę ręcznego wypełniania formularzy. Całość procesu obsługiwana jest bezpośrednio w systemie ERP, od wygenerowania elektronicznych dokumentów, poprzez walidację, podpisanie podpisem elektronicznym oraz wysyłkę i pobranie UPO. Generowane e-PITy oraz e-Paski mogą też być automatycznie dystrybułowane do pracowników za pośrednictwem Portalu Pracowniczego. System jest regularnie aktualizowany, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni, że ich deklaracje są zgodne z bieżącymi regulacjami. 

e-Dokumenty
Pożyczki świadczenia benefity

Pożyczki, świadczenia, KZP, benefity

System oferuje zaawansowaną funkcjonalność w zakresie e-Dokumentów, umożliwiając firmom skuteczne i efektywne zarządzanie procesami podatkowymi. Moduł automatycznie generuje e-Deklaracje na podstawie danych kadrowo-płacowych, eliminując potrzebę ręcznego wypełniania formularzy. Całość procesu obsługiwana jest bezpośrednio w systemie ERP, od wygenerowania elektronicznych dokumentów, poprzez walidację, podpisanie podpisem elektronicznym oraz wysyłkę i pobranie UPO. Generowane e-PITy oraz e-Paski mogą też być automatycznie dystrybułowane do pracowników za pośrednictwem Portalu Pracowniczego. System jest regularnie aktualizowany, aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni, że ich deklaracje są zgodne z bieżącymi regulacjami.