Informacje o ochronie danych osobowych

Wstępne informacje o ochronie danych
 

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o. (KRS: 0000705385) z siedzibą w Katowicach (40-203) przy Aleja Roździeńskiego 188H.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji współpracy handlowej.

Jak możesz się z nim skontaktować?
Są dwa sposoby:

 • pocztą – Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o., Aleja Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice
 • e-mailem – kontakt@bpsc.com.pl

Jak uzyskać informacje dotyczące ochrony danych osobowych?
Są dwa sposoby:

 • pocztą – Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o., Aleja Roździeńskiego 188H, 40-203 Katowice, z dopiskiem „IOD”
 • e-mailem – bezpośredni kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Tomasz Zięć, iod@bpsc.com.pl

Podstawa prawna
Art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1.

Na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

1. zgody – to jest dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust.1 lit a) RODO,
2. wymogów kontraktowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
3. uzasadnionych wymogów Administratora lub strony trzeciej – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Co zrobić, jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane?
Jeżeli nie życzysz sobie, byśmy dalej przetwarzali Twoje dane, prosimy o kontakt.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje prawa
W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

 • żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
 • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • przeniesienia Twoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywany dopóty, dopóki będą one niezbędne w celu świadczenia Tobie usług.  Zachowamy również Twoje dane osobowe w celu zgodności z przepisami prawa, w celu rozstrzygania sporów oraz realizacji naszych umów.

Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę na świadczenie usług księgowych, prawniczych, rekrutacyjnych i obsługi newslettera.

Profilowanie
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Profilowanie polegało będzie na analizie Twoich zachowań na naszej stronie i dokonanych przez Ciebie wyborów i na tej podstawie ustalenia, czy możesz być zainteresowany danymi rodzajami ofert lub usług oraz oceny skuteczności reklamy, rozszerzania informacji na Twój temat, dzięki czemu będziemy lepiej Ciebie rozumieć, określać Twoje zainteresowania i przedstawiać Tobie usługi, które bardziej Ciebie interesują i Tobie odpowiadają.

W związku z profilowaniem przysługuje Ci prawo niepodlegania profilowaniu, w tym w szczególności prawo do złożenia sprzeciwu.

Co się dzieje z danymi osobowymi w ramach procesu rekrutacyjnego (RODO)?
Istnieje możliwość aplikowania na oferowane w ramach ogłoszeń rekrutacyjnych stanowiska pracy za pośrednictwem formularza aplikacyjnego on-line (dostępnego wraz z ogłoszeniem). Udostępnione za pośrednictwem ww. formularza dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby procesu rekrutacyjnego.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, iż:

 1. Twoje dane osobowe przetwarzane są przez Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o. (KRS: 0000705385) z siedzibą w Katowicach (40-203) przy Aleja Roździeńskiego 188H (dalej określany jako „Administrator”). Administrator określił zakres swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych osobowych wskazanych w art. 22 kodeksu pracy, w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, a w przypadku podania w ofercie pracy innych danych, jedynie na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 3. Twoje dane mogą być przetwarzane dla celów przyszłych rekrutacji, jedynie jeśli wyrazisz na to odrębną, dobrowolną zgodę.
 4. Jeżeli wyrazisz którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać Ci będzie prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć w następujący sposób: poprzez przesłanie oświadczenia na jeden z adresów e-mail wskazanych w pkt. 10 poniżej lub poprzez wysłanie oświadczenia pocztą na adres administratora danych osobowych wskazanych w pkt. 1 powyżej z dopiskiem: Dane osobowe - HR.
 5. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie powierzenia przetwarzania danych przez Administratora, jeśli jest to niezbędne dla procesu rekrutacji.
 6. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych w art. 22 kodeksu pracy jest dobrowolne, ale konieczne dla udziału w procesie rekrutacji; konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji; podanie przez Ciebie dodatkowych danych i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji.
 10. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych kontaktuj się z inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@bpsc.com.pl,

Informacje o ochronie danych osobowych wykorzystywanych dla usług portali społecznościowych (w tym FanPage na Facebook)

 1. FanPage na Facebook jest administrowany przez spółkę: Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o (KRS: 0000066832), z siedzibą w Katowicach (40-203) przy Aleja Roździeńskiego 188H (dalej Administrator). Dane kontaktowe Administratora podano na stronie głównej. Kontakt możliwy jest również poprzez wysłanie wiadomości prywatnej przez portal facebook.com.
 2. Powyższy podmiot pozostają administratorem danych osobowych użytkowników, którzy polubili lub obserwują FanPage (dalej Użytkownicy), w zakresie:
 • danych identyfikujących profil (standardowo imię i nazwisko),
 • danych udostępnionych na profilu, jeżeli ze względu na ustawiony poziom prywatności, dane te są dostępne Administratorowi.
 1. Przetwarzanie danych Użytkowników obejmuje wyłącznie następujące cele:
 • zarządzanie FanPage’em,
 • wyświetlanie informacji, komunikatów, plików multimedialnych związanych z działalnością Administratora (posty, zdjęcia, filmy, link do treści umieszczonych poza portalem),
 • bezpośrednią komunikację z Użytkownikami wyłącznie na ich żądanie (odpowiedzi w wiadomościach prywatnych, odpowiedzi na komentarze).
 1. Administrator zachowuje najwyższą dbałość o prywatność Użytkowników, w związku z czym dane Użytkowników nie są kopiowane, eksportowane, gromadzone lub w inny sposób przetwarzane poza portalem facebook.com. Administrator nie monitoruje danych zawartych w profilach, nie prowadzi ich analizy oraz nie wykorzystuje ich w celach marketingowych.
 2. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika, który może dobrowolnie polubić lub obserwować FanPage, jak też posiada swobodę w zakresie ustawień prywatności własnego profilu. Korzystanie z FanPage’a możliwe jest także anonimowo – Użytkownik nie ma obowiązku podawania prawdziwych danych, o ile regulamin portalu facebook.com stanowi inaczej.
 3. Dane będą przetwarzane do momentu anulowania przez Użytkownika polubienia lub zaniechania obserwowania FanPage’a. Użytkownik może to zrobić w każdym czasie, co jest jednoznaczne z wycofaniem zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dokonanego wcześniej przetwarzania.
 4. Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z tych praw można wykonać samodzielnie, korzystając z odpowiednich narzędzi portalu facebook.com (zarządzanie polubieniami i stronami obserwowanymi, wiadomości prywatne, ustawienia prywatności profilu).
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, Użytkownik może wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Administrator nie przekazuje danych Użytkowników FanPage’a innym podmiotom, przy czym dane przetwarzane są z użyciem portalu facebook.com. Administrator tego portalu ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych (USA), tj. w państwie trzecim w rozumieniu europejskich przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator portalu bierze udział w programie „Privacy Shield” (szczegóły: www.facebook.com/about/privacyshield), w związku z czym zapewnia odpowiednie poziomy zabezpieczeń wymagane przepisami o ochronie danych osobowych.

Czy Państwa dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (dalej jako: „państwa trzecie”), jeżeli jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem a grupą firm dostarczających oprogramowanie ERP - grupą Forterro (Jeeves Information Systems Inc 7500 Rialto Boulevard, Building 2, Suite 230, Austin, TX 78735). Konkretne przypadki przekazywania danych do państw trzecich uregulowane zostaną w odrębnych dokumentach. Kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego mogą Państwo uzyskać po zgłoszeniu takiej prośby do inspektora ochrony danych. Zgodnie z powyższym, Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO.

Jednocześnie informujemy, że Forterro (Jeeves Information Systems Inc) przestrzega zasad programu Privacy Shield (Tarcza Prywatności) UE-USA określonych przez Departament Handlu USA, które dotyczą gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych. Jeeves Information Systems Inc złożyła w Departamencie Handlu odpowiednie oświadczenie o przestrzeganiu przez firmę zasad Tarczy prywatności. W razie sprzeczności pomiędzy warunkami zasad prywatności a zasadami Tarczy prywatności, zasady Tarczy prywatności mają znaczenie rozstrzygające. Aby dowiedzieć się więcej na temat Tarczy prywatności i zapoznać się z certyfikatem, zapraszamy na stronę https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TY0DAAW

Co się dzieje, gdy odwiedzacie naszą stronę internetową (cookies)?
Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Sp. z o.o. (KRS: 0000705385) z siedzibą w Katowicach (40-203) przy Aleja Roździeńskiego 188H. Przez używanie naszych stron wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz na używanie przez nas ciasteczek, proszę zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania naszych stron.

Dane dotyczące wejścia, próby wejścia na naszą stronę internetową, wywołania lub próby wywołania plików z naszego serwera są zapisywane w pliku Log.

Zapisowi podlegają następujące informacje:

 •          Numer identyfikacyjny komputera/adres IP
 •          Nazwa wywołanego pliku
 •          Data i godzina wyświetlenia
 •          Wielkość pobranych danych
 •          Informacja o wynikach wywołania
 •          Ewentualna przyczyna błędu wywołania
 •          Użyty system operacyjny i rodzaj przeglądarki
 •          Rozdzielczość ekranu
 •          Język przeglądarki
 •          Informacje o głębi kolorów ekranu
 •          Użyte wtyczki przeglądarki
 •          Adres strony, z której miało miejsce wywołanie

Powyższe informacje są wykorzystywane jedynie do celów statystycznych i po analizie statystycznej są kasowane. Dane te są anonimowe i nie możemy ich przypisać do konkretnych osób. Dane te nie są przez nas przekazywane osobom trzecim. Przetwarzanie danych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit f), w celu optymalizacji strony internetowej.

Użycie Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

W ustawieniach standardowych przeglądarka akceptuje Cookies, tak iż nie wymagane są żadne dodatkowe ustawienia z Państwa strony w celu ich zainstalowania.

Prosimy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wyłączenie Cookies może ograniczyć możliwości korzystania ze strony internetowej. Zalecane jest korzystanie z Cookies, gdyż w przeciwnym razie istnieje możliwość ograniczenia funkcjonalności strony internetowej.

Gromadzenie danych

Gdy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem Witryny, gromadzimy następujące Twoje dane:

 • dane personalne (gdy podane wszystkie): nazwę firmy, imię i nazwisko, miejscowość, numer telefonu, adres poczty elektronicznej
 • inne informacje aktywnie przez Ciebie wysłane (np. pocztą elektroniczną)

Do kontaktu między nami dochodzi np. w chwili:

 • przesłania formularza kontaktowego
 • przesłania, otwarcia lub udzielenia odpowiedzi na e-mail.
 • wejścia przez Ciebie na jakąkolwiek stronę internetową, na której wyświetlają się nasze usługi lub treści
 • połączenia lub zamieszczenia linku do Witryny za pomocą narzędzi portali społecznościowych
 • zamieszczenia komentarza w sekcjach społecznościowych Witryny

Cookies

Jesteśmy zaangażowani w ochronę prywatności oraz podejmowane w naszej branży inicjatywy mające na celu ochronę praw jednostki w internecie. Wprowadzone niedawno europejskie przepisy dotyczące ochrony danych zobowiązują nas to jasnego sprecyzowania jakich plików śledzących typu cookies używamy na naszej stronie i w jakim celu. Niniejsza sekcja wyjaśnia dlaczego, jak i jakich z plików cookies korzystamy. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu zbierania anonimowych informacji na temat odwiedzających oraz ich zachowania na stronie. Informacje uzyskane w ten sposób używane są do udoskonalania doświadczenia związanego z korzystaniem ze strony kolejnych odwiedzających. Informacje dotyczące zachowania użytkowników strony (takie jak czas spędzony na stronie czy liczba wyświetlonych podstron) nie mogą być powiązane z innymi możliwymi do uzyskania danymi osobowymi bez wyrażenia zgody danego użytkownika za pośrednictwem jednego z naszych formularzy zamieszczonych online.

Cookies związane z domeną bpsc.com.pl

__cookie_agreed
Kiedy użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z cookies ustawiany jest także ten plik cookie. Ustawiamy go na 2 jeśli użytkownik wyraża zgodę. 

__atuvc
Niniejszy plik cookie związany jest z widżetem udostępniania społecznego AddThis który powszechnie wbudowywany jest w strony internetowe, w celu umożliwienia odwiedzającym udostępniania treści za pomocą różnych platform networkingowych i udostępniających. Przechowuje on aktualną informację o liczbie udostępnień strony.   

__dc_gtm_UA-XXXXXXXX-X
Używany żeby pomóc zidentyfikować odwiedzających za pomocą wieku, płci, lub zainteresowań przez DoubleClick - Google Tag Manager.

__ga
Ta nazwa pliku cookie związana jest z Google Universal Analytics - aktualizacją bardziej powszechnie używanego serwisu analitycznego Google'a. Plik ten używany jest do rozróżniania poszczególnych użytkowników poprzez przyznawanie im losowo generowanych numerów jako identyfikatorów klienta.  Plik jest zawarty w każdym zapytaniu na stronie i używany do liczenia danych o odwiedzających, sesjach oraz kampaniach do raportów analitycznych strony. Jest domyślnie ustawiony w taki sposób, że wygasa po 2 latach.  

__gid
Ten plik cookie związany jest z Google Universal Analytics. Jest wykorzystywany do odróżniania użytkowników między sobą. (wygasa w ciągu 24 godzin)

__hssc
Niniejszy plik cookie prowadzi rejestr sesji. Jest używany do ustalenia czy powinniśmy zwiększyć liczbę sesji i znaczniki czasu w  __hstc cookie. Zawiera domenę, liczbę odsłon (zwiększa każdą odsłonę strony w sesji) oraz znacznik czasu początku sesji. (wygasa po 30 minutach) 

Wycofaj zgodę