Zintegrowane planowanie produkcji

Planowanie działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego wymaga kompleksowego spojrzenia na to zagadnienie

Mówiąc o planowaniu jako systemie, należy pamiętać, że nie chodzi wyłącznie o narzędzia informatyczne, ale przede wszystkim o organizację i zachodzące w niej procesy. Wszystkie procesy planistyczne w zakresie sprzedaży, produkcji, zakupów oraz finansów powinny być bowiem rozpatrywane jako elementy większej całości.

Główny harmonogram produkcji

Jednym z elementów zintegrowanego modelu planowania jest główny harmonogram produkcji (ang. Master Production Schedule – MPS) odgrywający kluczową rolę w planowaniu krótko- i średniookresowym na poziomie wyrobów. Podstawowym zadaniem procesu MPS jest ustalenie wiarygodnego i realnego harmonogramu produkcji, który w najbardziej optymalny sposób godzi popyt na rynku z możliwościami produkcyjnymi. Do jego głównych funkcji należy uszczegółowienie planu tworzonego dla grup produktów na poziomie S&OP przez rozwinięcie go o konkretne wyroby oraz tworzenie ilościowych i terminowych planów dla wyrobów. MPS stanowi również podstawę dla zgrubnej analizy zdolności (RCCP) oraz źródło obliczeń dla MRP.

Proces tworzenia głównego harmonogramu produkcji wymaga szerokiego zasobu danych obejmujących m.in. prognozy sprzedaży dla wyrobów, zamówienia klientów, informacje o dodatkowym niezależnym popycie (np. na części zamienne), stany magazynowe oraz definicje zasobów i zdolności, a więc informacje na temat zasobów potrzebnych do wykonania poszczególnych wyrobów oraz wszystkich dostępnych w przedsiębiorstwie zasobów.

MPS w zintegrowanym systemie informatycznym Impuls EVO

Dzisiejsze realia biznesowe wymuszają niejako stosowanie systemów klasy MRP II/ERP w celu stworzenia efektywnego systemu planistycznego przedsiębiorstwa. Złożoność i zakres procesów planistycznych wymagają bowiem narzędzia informatycznego, które potrafi temu sprostać. Przykładem takiego narzędzia jest system Impuls EVO, który w kompleksowy sposób wspiera działania w zakresie procesów planistycznych firmy. Oferowane w ramach systemu narzędzia i funkcjonalności pozwalają m.in. na tworzenie realnych planów z uwzględnieniem potrzeb klientów w oparciu o dostępne moce produkcyjne, ich optymalizację, planowanie potrzeb w zakresie materiałów i mocy produkcyjnych, obliczenie kosztów tworzonych planów oraz automatyzację i elastyczność konfiguracji procedur planistycznych. Dzięki temu nie tylko wspierają użytkowników w podejmowaniu decyzji, ale też skracają czas reakcji na zmiany oraz ułatwiają zbieranie danych niezbędnych do planowania i kontroli realizacji planów.

Jedną ze składowych systemu Impuls EVO jest funkcjonalność Planowanie MPS wspierająca użytkowników w zakresie tworzenia Głównego Harmonogramu Produkcji. Oferuje ona szereg rozwiązań, których celem jest stworzenie realnego planu produkcji odpowiadającego potrzebom klientów i wykorzystującego w najlepszy możliwy sposób dostępne zasoby. Niezwykle istotne jest również wsparcie planistów podczas samego procesu tworzenia planu. System wskazuje zagrożenia związane z niepełnym lub nadmiernym wykorzystaniem zasobów, co pozwala na podejmowanie lepszych decyzji planistycznych.

Tworzenie planu

W systemie Impuls EVO plan MPS funkcjonuje jako część obszaru funkcjonalnego Produkcja. Opracowanie kompletnego, wiarygodnego i realnego planu wymaga podjęcia działania w trzech obszarach:

  1. Definiowanie zasobów
  2. Plan MPS
  3. Analiza RCCP

Obszar pierwszy obejmuje całe spektrum funkcjonalności pozwalających na zdefiniowanie dostępnych w przedsiębiorstwie zasobów i zdolności oraz zdefiniowanie wykorzystania zasobów dla poszczególnych wyrobów. Definicje te można tworzyć, wykorzystując do tego: Struktury materiałowe (potrzebne materiały), Marszruty technologiczne (zapotrzebowanie na maszyny), Kwalifikacje (zapotrzebowanie na ludzi), Wykorzystanie narzędzi (określenie niezbędnych do produkcji narzędzi), Kalendarz MRP (definicja dostępności maszyn, ludzi oraz narzędzi) i/lub Definicje MPS (definicja dowolnych zasobów wynikających ze specyfiki produkcji lub potrzeb organizacji, a także tzw. PBOM, czyli struktur planistycznych).

Obszar drugi dotyczy tworzenia samego planu MPS. Ta część systemu pozwala m.in. na zdefiniowanie okresów planistycznych i horyzontów czasowych (DTF – Demand Time Fence, PTF – Planning Time Fence lub PH – Planning Horizon), gromadzenie informacji na temat prognoz sprzedaży, zamówień, zapasów, potrzeb netto, ilości planowej i dostępnej oraz zleceń produkcyjnych, a także wyliczenie planu z uwzględnieniem zasad związanych z określonymi przedziałami czasowymi (DTF i PTF) przy użyciu wymaganych parametrów dotyczących polityki określania wielkości partii.

Ostatni, trzeci obszar to działania związane z analizą RCCP, tj. procesem przeliczania stworzonego planu na wymagane zasoby i porównania wynikających z niego wymagań z posiadanymi zdolnościami. Analiza RCCP dotyczy wszystkich zdefiniowanych zasobów, a jej wyniki – prezentowane w formie graficznej – obrazują stan każdego zasobu i pozycji planu w wybranym okresie. Interesującą funkcjonalnością jest możliwość rozpoczęcia analizy zasobów od przejrzenia tych okresów planistycznych, w których są one niewystarczające, a następnie przejścia do konkretnego zasobu przekroczonego w danym okresie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu funkcjonalności drill-down. Analiza RCCP pozwala planiście zweryfikować wykonalność przygotowanego planu, jest podstawą do podjęcia decyzji o ewentualnych jego zmianach, a także umożliwia zbadanie wykonalności różnych jego wersji.

Korzyści i obwarowania

Wdrożenie zintegrowanego systemu planowania – rozumianego zarówno jako sposób działania organizacji, jak i narzędzie informatyczne – wiąże się zawsze z dużym wysiłkiem organizacyjnym. Wymaga zarówno zaangażowania pracowników, jak i środków finansowych. Jednak skala spodziewanych korzyści jest tak duża, że wysiłek ten warto podjąć. Zintegrowany system planowania pozwala bowiem zwiększyć i utrzymać pożądany poziomu obsługi klienta, lepiej wykorzystać posiadane zasoby i zredukować nadmierne zapasy, a przez to ograniczyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Trzeba jednak pamiętać, że system informatyczny jest wymagającym i zaawansowanym narzędziem. W efekcie jego wdrożenie i obsługa wiąże się z koniecznością osiągnięcia pewnego poziomu sprawności organizacji – zwłaszcza jeśli chcemy w pełni wykorzystać oferowane przez niego możliwości. Wdrożenie systemu Impuls EVO należy więc potraktować także jako okazję do zweryfikowania sprawności własnej organizacji oraz poziomu i jakości realizacji przebiegających w niej procesów.

Art-27